Strona: Mechanika i Budowa Maszyn / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

 

Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn – studia stacjonarne I stopnia

 

pozostałe kierunki i specjalności >>

 

specjalność - Alternatywne Źródła i Przetwarzanie Energii

Absolwenci specjalności będą przygotowani do wypełniania podstawowych inżynierskich zadań produkcyjnych oraz do formułowania, analizowania i rozwiązywania problemów technicznych w zakresie technologii, konstrukcji i eksploatacji urządzeń w:

 • energetyce zawodowej,
 • hutnictwie,
 • gazownictwie,
 • instytucjach związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska
 • oraz w odpowiadających im organach administracji terenowej i państwowej.

Absolwenci specjalności będą podejmować pracę w biurach projektowych oraz zakładach pracy zajmujących się instalacjami do przetwarzania i odzyskiwania energii oraz wykorzystywania różnych źródeł energii odnawialnej:

 • słonecznej,
 • wiatrowej,
 • geotermalnej,
 • wodnej,
 • biomasy, śmieci i ścieków do produkcji: energii cieplnej, gazu palnego i nawozu.

Ponadto absolwenci będą zaznajomieni z uwarunkowaniami prawnymi, dotyczącymi: wykorzystywania źródeł energii oraz ekologicznych skutków przedsięwzięć.

prezentacja

Więcej informacji można znaleźć na stronie Zakładu Termodynamiki.


specjalność - Komputerowo Wspomagane Wytwarzanie

       Kształcenie studentów w ramach specjalności  Komputerowe wspomaganie wytwarzania  stanowi bardzo atrakcyjna propozycję dla studentów oczekujących nowoczesnych programów kształcenia w zakresie profili technologicznych różnych rodzajów  i dających szansę  przyszłego zatrudnienia w firmach o różnych profilach technologicznych, co jest bardzo istotne z uwagi na szeroki wachlarz technologii w różnych firmach regionu, kraju czy zagranicy.  Dotyczy to zarówno procesów klasycznych i niekonwencjonalnych przeróbki plastycznej, kształtowania tworzyw sztucznych, jak i specjalnych narzędzi do tych procesów kształtowanych ubytkowo. Istotnym elementem kształcenia jest globalne podejście do projektowania z uwzględnieniem  rodzaju i struktury materiałów.

      Nabyte wysokie umiejętności  oparte o zaawansowane , nowoczesne programy w proponowanych przedmiotach, życzliwe bieżące konsultacje z zespołem  zaangażowanych nauczycieli akademickich, możliwości  nawiązania współpracy z otoczeniem gospodarczym stanowią  gwarancję znalezienia dobrego zatrudnienia .

Przedmioty realizowane przez zespół w Katedrze Przeróbki Plastycznej WBMiL :

Komputerowe wspomaganie projektowania półfabrykatów.

Celem jest przedstawienie i nauczenie studentów projektowania w systemach 3D elementów z  konstrukcji blaszanych, odkuwek w oparciu o przykłady gotowych wyrobów.  Zakres obejmuje wykonanie modeli półfabrykatów, przygotowanie technologii ich kształtowania, oraz wykonanie narzędzi do ich formowania. Dla elementów z blach studenci poznają  narzędzia wchodzące w skład specjalnych modułów zaawansowanych systemów CAD/CAM  do projektowania np. tłoczników wielotaktowych. W procesie projektowania odkuwek za pomocą systemów CAD/CAM , wykorzystane jest modelowanie hybrydowe od modelu odkuwki poprzez wykonanie linii i powierzchni podziału odkuwki, aż do  projektowania i wykonania narzędzi kształtujących.

Komputerowe wspomaganie technologii

Celem jest przedstawienie i nauczenie studentów procesu komputerowego wspomagania technologii. W oparci o wykonane modele form, matryc i innych narzędzi wykorzystywanych w przemyśle tworzyw sztucznych oraz  w różnych procesach przeróbki plastycznej.  Student na zajęciach zapozna się z procesem tworzenia technologii ich wykonania za pomocą dostępnych narzędzi jakie dają nam zaawansowane systemy CAD/CAM. Dokonana zostanie analiza wyrobu, dobrane zostaną narzędzia, parametry technologiczne procesu obróbki skrawaniem. W przypadku częstych ograniczeń procesu obróbki skrawaniem, przedstawione zostaną dodatkowe narzędzia do wykonania matryc – elektrody. Student nauczy się zasad projektowania i wykonywania elektrod oraz przybliżony zostanie proces drążenia który jest nieodzownym elementem wytwarzania powierzchni kształtujących form i matryc.

Systemy CAx w przeróbce metali i tworzyw

Celem jest przedstawienie i nauczenie studentów wykorzystania systemów CAx w przeróbce metali i tworzyw. W oparci o założenia projektowe wyrobów z tworzyw sztucznych oraz elementów wtryskiwanych z metali lekkich, student zostanie zapoznany z podstawowymi zasadami ich projektowania.  Zakres zadań dydaktycznych dotyczy zarówno procesu projektowania, jak i przygotowanie modeli do wykonania narzędzi – form wtryskowych. Proces „od wyrobu do narzędzia” wykonywany zostanie w jednym systemie za pomocą parametrycznych  narzędzi wykorzystujących zarówno wiązania geometryczne jak  i wymiarowe, pomiędzy poszczególnymi plikami. Zwieńczeniem całej pracy będzie wykonanie dokumentacji formy oraz symulacje jej poprawnego działania.

prezentacja specjalności cz1

Przedmioty realizowane w Katedrze Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji.

Przedmioty realizowane w Katedrze Konstrukcji Maszyn:

Modelowanie w projektowaniu maszyn

Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi  z pracą inżyniera w środowisku oprogramowania Catia. Wykłady przedstawiają problematykę z zakresu bryłowego projektowania części maszyn, zespołów oraz tworzenia dokumentacji rysunkowej. Obejmują również zagadnienia związane z tematyką tworzenia modeli parametrycznych oraz procedur modelowania asocjatywnego. Zajęcia projektowe polegają na praktycznym zdobywaniu i kształtowaniu umiejętności obsługi oprogramowania w zakresie przedstawionym w ramach wykładów. Proces dydaktyczny realizowany jest poprzez samodzielne wykonanie modeli 3D-CAD oraz dokumentacji technicznej, co wymaga od studentów praktycznego zastosowania wiedzy.

Zaawansowane metody modelowania CAD

Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi procesami modelowania w środowisku oprogramowania Catia. Wykłady przedstawiają problematykę z zakresu bryłowego, powierzchniowego oraz hybrydowego projektowania części maszyn, z uwzględnieniem tworzenia złożonej dokumentacji rysunkowej. Obejmują również zagadnienia związane z tematyką tworzenia modeli na bazie równań parametrycznych oraz praw geometrycznych, a także metodykę optymalizacji. Zajęcia laboratoryjne polegają na praktycznym zdobywaniu i kształtowaniu umiejętności obsługi oprogramowania w zakresie przedstawionym w ramach wykładów. Proces dydaktyczny realizowany jest poprzez samodzielne wykonanie modeli 3D-CAD oraz dokumentacji technicznej, co wymaga od studentów praktycznego zastosowania wiedzy.

Systemy komputerowe CAD

Celem jest zapoznanie studentów z treściami niezbędnymi do poznania i prawidłowego posługiwania się oprogramowania Autodesk Inventor. Wykłady są poświęcone zastosowaniu systemów CAD w projektowaniu inżynierskim oraz możliwościom praktycznego wykorzystania umiejętności w tym zakresie. Zajęcia laboratoryjne polegają na praktycznym zdobywaniu umiejętności efektywnego posługiwania się poleceniami programu w zakresie modelowania bryłowego komponentów, tworzenia zespołów oraz generowania dokumentacji płaskiej 2D. Odbywa się to przez wykonywanie w programie rysunków, których stworzenie wymaga praktycznego zastosowania omawianych poleceń.

Dynamika maszyn

W ramach zajęć omawiane są zagadnienia kinematyki i dynamiki mechanizmów i maszyn. Student zostaje zapoznany z teorią i metodyka analizy kinematyki mechanizmów płaskich i zębatych z uwzględnieniem przekładni obiegowych walcowych i kątowych. W zakresie dynamiki, Student zostaje zapoznany z teorią i analizą drgań układów o jednym stopniu swobody, analizą modalną i metodyką pomiarów drgań, zagadnieniami wyznaczania obciążeń w mechanizmach podczas ruchu oraz szeroko pojętym problemem wyważenia mechanizmów płaskich i maszyn wirujących. Omawiane są także problemy dotyczące bilansu energetycznego maszyn i sprawności mechanicznej. Student nabywa ogólną wiedzę w zakresie wymienionej tematyki oraz umiejętności kompleksowej analizy drgań układów mechanicznych o jednym stopniu swobody, analizy kinematyki mechanizmów płaskich i przekładni obiegowych, wyznaczania reakcji w parach kinematycznych oraz wyrównoważenia mechanizmów płaskich wolnoobrotowych.

Metody prototypowania

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu metod prototypowania wyrobów ze szczególnym uwzględnieniem szybkiego prototypowania, technologii przyrostowych i druku 3D. Zakres przedmiotu obejmuje procesy zaprojektowania prototypu w środowisku 3D-CAD, wykonanie obróbki numerycznej danych z zastosowaniem oprogramowania wspomagającego druk 3D, wytworzenie prototypów z wykorzystaniem drukarek 3D oraz analizę dokładności wykonania prototypów. Program zajęć obejmuje również zapoznanie się z kluczowymi metodami druku 3D i technologiami hybrydowymi oraz ich zastosowaniem we wspomaganym komputerowo procesie wytwarzania elementów maszyn, narzędzi technologicznych, prototypów i wyrobów.

Komputerowe wspomaganie projektowania

W ramach przedmiotu Komputerowe wspomaganie projektowania realizowane są dwa główne cele. Jednym z nich jest przekazanie pogłębionej wiedzy na temat technik modelowania CAD w projektowaniu maszyn oraz narzędzi projektowania funkcjonalnego. Drugim jest kształtowanie umiejętności stosowania parametrycznych i adaptacyjnych technik projektowania, wybranych narzędzi projektowania funkcjonalnego oraz umiejętności tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej części i zespołów. Student pozyskuje wiedzę oraz niezbędne umiejętności do prawidłowego posługiwania się programem Autodesk Inventor Professional (aktualnie dostępna wersja) w zakresie zaawansowanego modelowania bryłowego i hybrydowego części i zespołów, wykonywania dokumentacji oraz tworzenia mechanizmów z zastosowaniem narzędzi projektowania funkcjonalnego. Do narzędzi projektowania funkcjonalnego stosowanych na przedmiocie Komputerowe wspomaganie projektowania należą wybrane generatory komponentów i kalkulatory inżynierskie modułu Design Accelerator (grupa połączenia, grupa napędy oraz ramy). Ponadto moduł Środowiska, do którego należy: analiza naprężeń, analiza ram i analiza dynamiczna.

Grafika Inżynierska 2

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów tworzenia dokumentacji technicznej. Student na zajęciach poznaje zasady tworzenia rysunków wykonawczych, złożeniowych oraz schematów. Zakres przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z rysowaniem, wymiarowaniem i tolerowaniem: gwintów i połączeń gwintowych, połączeń wpustowych, wielowpustowych, sprzęgieł, hamulców, sprężyn, przekładni pasowych i zębatych, wałów i osi, kół zębatych  i pasowych, uszczelnień i łożysk oraz połączeń: nitowych, spawanych, zgrzewanych, lutowanych i klejonych. Student poznaje metody przedstawiania schematów: mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych, elektronicznych, cieplnych oraz chemicznych. Ponadto przedmiot zapoznaje studentów z wykorzystaniem programu AutoCAD 2D, który służy do wspomagania projektowania.


 

specjalność - Pojazdy Samochodowe

Studenci tej specjalności kształcą się przez sześć semestrów w zakresie przedmiotów podstawowych i ogólnotechnicznych (wspólnie ze specjalnością Komputerowe wspomaganie procesów technologicznych), a po sem. VIII mają możliwość wyboru kierunku dyplomowania:

 • Diagnostyka samochodów,
 • Samochody,
 • Silniki spalinowe.

Studenci tej specjalności otrzymują wszechstronne przygotowanie z zakresu konstrukcji, technologii wytwarzania i eksploatacji pojazdów samochodowych i silników spalinowych. Zasadniczy nacisk jest położony na opanowanie nowoczesnych metod konstrukcyjnych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego, poznanie głównych technologii i systemów produkcji zmniejszających straty materiałowe i podwyższających jakość wyrobów oraz zwiększających trwałość i niezawodność pojazdów w procesie eksploatacji. Absolwenci są przygotowani do pracy w produkcji, w zapleczu handlowo-obsługowym przemysłu motoryzacyjnego oraz w instytucjach naukowych i wyższych uczelniach technicznych.


 

specjalność - Programowanie i Automatyzacja Obróbki

Studenci specjalności nabywają gruntowne umiejętności z zakresu programowania maszyn technologicznych CNC. Absolwenci tej specjalności dzięki dobremu przygotowaniu i znajomości szeregu programów, np. EdgeCAM, Mastercam, Unigraphics i Catia znajdują zatrudnienie w wielu zakładach przemysłowych wykorzystujących maszyny CNC i różnorodne techniki CAD/CAM w wytwarzaniu wyrobów.

link do strony specjalności


specjalność - Napędy Mechaniczne

Absolwenci specjalności dysponują rozszerzoną i nowoczesną wiedzą, dotyczącą projektowania zespołów napędowych (w tym lotniczych) oraz są merytorycznie przygotowani do rozwiązywania problemów, jakie pojawiają się przy projektowaniu i modernizacji układów napędowych. Program studiów przewiduje szeroki zakres kształcenia związanego z przekładniami mechanicznymi wraz z zagadnieniami szczegółowymi, koniecznymi do prawidłowego decydowania o postaci konstrukcyjnej projektowanego zespołu. Wiedza teoretyczna jest praktycznie zweryfikowana przez zajęcia w Laboratorium Badań Kół Zębatych.

Duży nacisk jest położony na projektowanie zarówno konstrukcji jak i technologii elementów przeniesienia napędu oraz na umiejętność modelowania zagadnień związanych z oceną pracy przekładni (ślady współpracy bez obciążenia i pod obciążeniem, dokładność kinematyczna) i projektowaniem procesów technologicznych. W oparciu o specjalistyczne, nowoczesne oprogramowanie do kompleksowego projektowania przekładni KimoS, umożliwiające symulacje technologii, a także współpracy zazębień, studenci przygotowują się do samodzielnej pracy na stanowiskach konstruktorów i technologów.

Znaczna część zajęć w semestrze 3 odbywa się z wykorzystaniem wyposażenia Laboratorium Badań Kół Zębatych KKM, gdzie studenci zapoznają się praktycznie z zagadnieniami dotyczącymi szlifowania uzębień, pomiarów współrzędnościowych kół zębatych oraz badań stanowiskowych przekładni walcowych i kątowych. Kształcenie w laboratorium dotyczy przede wszystkim przekładni lotniczych, stawiających konstruktorowi najwyższe wymagania w zakresie jakości pracy. Zdobyta wiedza może być efektywnie wykorzystana w każdej branży, zajmującej się napędami mechanicznymi.

prezentacja

pozostałe kierunki i specjalności >>

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję