Strona: Zarządzanie i inżynieria produkcji / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

red. Ryszard Perłowski

od r.a. 2020/21

Studia I-go stopnia (inż.)

Przedmioty wspólne

 1. Tolerancje i pasowania w budowie maszyn.
 2. Połączenia rozłączne/nierozłączne w budowie maszyn.
 3. Łożyskowanie.
 4. Sprzęgła.
 5. Zębate/ cięgnowe przekładnie mechaniczne.
 6. Przekładnie cierne.
 7. Osie i wały.
 8. Proces zarządzania.
 9. Synergia w organizacji.
 10. Cele organizacji.
 11. Typy struktur organizacyjnych.
 12. Metody spawalnicze.
 13. Technologie odlewnicze.
 14. Statyka, pojęcia podstawowe.
 15. Kinematyka punktu.
 16. Dynamika punktu.
 17. Wektor wejścia i wyjścia systemu produkcyjnego.
 18. Struktura procesu produkcyjnego oraz procesu wytwarzania.
 19. Typy i formy organizacji produkcji.
 20. Metody planowania produkcji.
 21. Współczesne metody zarządzania produkcją (MRP/ERP, JIT, LM, 6 Sigma).
 22. Aspekty środowiskowe.
 23. Etapy wdrażania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001.
 24. Polityka środowiskowa.
 25. System ISO 14001.
 26. Program środowiskowy.
 27. Właściwości mechaniczne materiałów konstrukcyjnych.
 28. Stal stopowa odporna na korozję – klasyfikacja.
 29. Proste przypadki obciążenia – rozciąganie i ściskanie.
 30. Zginanie – analiza naprężeń i odkształceń.
 31. Sieciowy model danych - budowa obiektu danych, rodzaje związków.
 32. Relacyjny model danych - reguły integralności.
 33. Język SQL - zastosowanie, przykłady instrukcji.
 34. Charakterystyka i parametry technologiczne toczenia/ frezowania/ wiercenia.
 35. Proces technologiczny i typy produkcji.
 36. Normowanie procesów technologicznych.
 37. Półfabrykaty części maszyn i naddatki na obróbkę.
 38. Dokładność obróbki części maszyn.
 39. Podstawowe i pomocnicze procesy logistyczne.
 40. Infrastruktura procesów logistycznych.
 41. Podział fazowy logistyki.
 42. Sprzężenie zwrotne układu regulacji.
 43. Synteza abstrakcyjna automatu –istota, cel przeprowadzania.
 44. System produkcyjny.
 45. Techniczne przygotowanie produkcji.
 46. Dokumentacja techniczna.
 47. Ocena ryzyka zawodowego wybraną metodą
 48. Narzędzia zarządzania jakością do analizy problemów i ich przyczyn
 49. Karty kontrolne.
 50. Znaczenie KAIZEN.

Specjalność: Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 1. Dobór wizualnej formy prezentacji danych do potrzeb i wymagań odbiorcy.
 2. Charakterystyka Zintegrowanych Systemów Informatycznych klasy ERP, znane pakiety programowe takich systemów.
 3. Charakterystyka systemów typu Business Intelligence, ich funkcjonalność oraz sposoby przetwarzania informacji w nich, przykłady znanych systemów BI,
 4. Diagramy przepływu danych – DFD (Data Flow diagrams) jako  modele procesów
 5. Charakterystyka systemów typu CRM - zarządzania relacjami z klientem.
 6. Charakterystyka systemów E-biznesu.
 7. Hurtownie danych i zasady jej budowy.
 8. Pojęcie zbiorów danych typu "Big Data", cechy charakterystyczne zbiorów danych typu "Big Data".
 9. Wizualizacja danych oraz kryteria oceny wizualizacji danych.
 10. Wykorzystywanie warstwowego modelu danych w analizie i wizualizacji danych.
 11. Sieć wartości – istota i cele tworzenia.
 12. Metody i techniki prototypowania internetowych modeli biznesowych.
 13. Personifikacja grup docelowych klientów – użytkowników produktu cyfrowego.
 14. Filary oraz wartości podejść zwinnych.
 15. Sprint – istota oraz cechy charakterystyczne.
 16. Metody i techniki określania priorytetów wymagań w projektach informatycznych.
 17. Techniki szacowania pracochłonności.
 18. Model TCP/IP.
 19. Adresacja w sieci IP.
 20. Firewall – rodzaje.

 

Specjalność: Systemy zapewnienia jakości produkcji

 1. Klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie.
 2. Wskaźniki oceny procesów.
 3. Dokumentowanie procesów.
 4. Polityka jakości.
 5. Audity wewnętrzne.
 6. Cykl ciągłego doskonalenia.
 7. Norma ISO 9001.
 8. Działania korygujące.
 9. Zarządzanie ryzykiem.
 10. Porównanie cech dokumentacji papierowej i elektronicznej.
 11. Zastosowanie systemów klasy ERP w zarządzaniu produkcji.
 12. Zastosowanie technik komputerowych w zarządzaniu.
 13. System BHP w organizacji.
 14. Bezpieczeństwo pracy, a higiena pracy.
 15. Jakie są podstawy prawne (dokumenty) w obszarze BHP?
 16. Ocena ryzyka zawodowego w organizacji.
 17. Zespół wdrażający system zarządzania.
 18. Konsultant zewnętrzny w procesie wdrażania systemu.
 19. Etapy wdrażania systemu zarządzania.
 20. Integracja systemów zarządzania.

Specjalność: Zarządzanie systemami produkcyjnymi

 1. Charakterystyka systemów transportowych
 2. Trzy podprocesy zaopatrzenia
 3. Kanały dystrybucji i ich klasyfikacja
 4. Rodzaje i charakterystyka uczestników kanałów dystrybucji
 5. Systemy pakowania
 6. Rodzajowy rachunek kosztów logistyki
 7. Bezpieczeństwo danych
 8. Zarządzanie relacjami z klientami (systemy CRM)
 9. Fazy rozwoju zarządzania logistycznego
 10. Strategie w zarządzaniu logistycznym
 11. Podstawy planowania i sterowania produkcją
 12. Klasy systemów MRP
 13. Modele sterowania zapasami
 14. Struktura zapasu
 15. Elementy systemu magazynowego
 16. Proces magazynowania
 17. Środki transportu wewnętrznego
 18. Ewolucja i typologia systemów zarządzania systemami produkcyjnymi
 19. Charakterystyka funkcjonalna systemów wspomagających systemy produkcyjne
 20. Podstawy Przemysłu 4.0

Specjalność: Logistyka produkcji

 1. Rola spedycji w organizowaniu transportu ładunków.
 2. Modele sterowania zapasami.
 3. Struktura zapasu.
 4. Elementy systemu magazynowego.
 5. Urządzenia do składowania jednostek ładunkowych.
 6. Jednostki ładunkowe.
 7. Recykling materiałowy, organiczny i odpadów metalowych i z tworzyw sztucznych.
 8. Zarządzanie relacjami z klientami (systemy CRM) .
 9. Funkcje opakowań.
 10. Rodzaje materiałów opakowaniowych.
 11. Pakowanie aseptyczne/ w mieszaninie gazów/ w technice UHP/ w systemie radiacyjnego utrwalania – zasada pakowania, stosowane materiały opakowaniowe, przykłady wyrobów pakowanych tymi metodami.
 12. Podpis elektroniczny.
 13. Bankowość elektroniczna.
 14. Zaopatrzenie i outsourcing.
 15. Proces planowania i sterowania przepływem produkcji.
 16. Systemy MRPI, MRPII.
 17. System JiT.
 18. Kanały dystrybucji i ich klasyfikacja.
 19. Rodzaje i charakterystyka uczestników kanałów dystrybucji.
 20. Logistyczne centra dystrybucji.

Studia II-go stopnia (mgr)

 

Przedmioty wspólne

 1. Analiza SWOT
 2. Otoczenie przedsiębiorstwa.
 3. Podejście systemowe w metodyce projektowania systemów produkcyjnych
 4. Parametryzacja części i zespołów - sposoby, inteligentne narzędzia
 5. Narzędzia do weryfikacji poprawności (geometrycznej i wytrzymałościowej) konstrukcji części i zespołów
 6. Materiały kompozytowe
 7. Klasyfikacja prognoz ze względu na horyzont prognozy
 8. Reguły prognozy
 9. Istota prognoz wygasłych
 10. Rola sponsora i kierownika projektu
 11. Plan projektu - Idea WBS
 12. Rodzaje innowacji ze względu na obszar jakiego dotyczą
 13. Proces dyfuzji innowacji
 14. Charakterystyka systemów (w tym multimedialnych) wspomagania decyzji
 15. Koncepcja zarządzania wiedzą w organizacji
 16. Polski przemysł lotniczy w dwudziestoleciu międzywojennym
 17. Struktura wyrobu BOM
 18. Istota planowania potrzeb materiałowych MRP
 19. Planowanie zapotrzebowania na zdolności produkcyjne CRP
 20. Symulacja Monte Carlo
 21. Typy/kategorie symulacji
 22. Istota CIM. Efekty wdrożenia CIM
 23. Techniki odtwarzania konstrukcji (RE) – techniki bezdotykowe i stykowe pomiarów
 24. Etyka opisowa i etyka normatywna w świecie techniki
 25. Filozofia jako metoda politechnicznego opanowania przyrody – F. Bacon

 

 

Specjalność:    Nowoczesne metody zarządzania produkcją (I)

 

 1. System DRP + MRP
 2. Cele zarządzania łańcuchem dostaw
 3. Strategie zarządzania łańcuchem dostaw
 4. Mapowanie strumienia wartości
 5. System Produkcyjny Toyoty
 6. Standaryzacja pracy
 7. Raport A3
 8. Zasady Lean Manufacturing
 9. Doskonalenie organizacji stanowisk roboczych metodą 5S
 10. Filary kompleksowego utrzymania ruchu TPM
 11. Skracanie czasu przezbrajania maszyn metodą SMED
 12. Klasyfikacja i charakterystyka urządzeń Poka Yoke
 13. Zdolność jakościowa maszyny i procesu
 14. Karty kontrolne
 15. SPC – statystyczne sterowanie procesem
 16. Etapy rozwoju zespołów
 17. Różnice pomiędzy grupą a zespołem
 18. Rodzaje grup/zespołów
 19. Pożądane cechy liderów
 20. Metody i narzędzia pracy zespołowej
 21. Zalety i wady pracy zespołowej
 22. Metodyka DMAIC.
 23. Ocena systemu pomiarowego dla danych (R&R, Kappa).
 24. Rodzaje testów statystycznych
 25. Nowoczesne technologie identyfikacji zasobów

 

Specjalność:    Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w przedsiębiorstwie (K)

 1. Nowoczesne struktury biznesowe
 2. Platforma SharePoint
 3. Systemy ECM
 4. Standardy modelowania biznesowego
 5. Rola modelowania biznesowego w projektowaniu i wdrażaniu informatycznych systemów zarządzania
 6. Środowiska programowe wspierające modelowanie biznesowe
 7. Technologia przetwarzania danych OLAP
 8. Charakterystyka systemów E-biznesu
 9. Charakterystykę Hurtowni danych
 10. Architektura informacji
 11. User Centered Design (UCD)
 12. System DRP + MRP
 13. Zasady zarządzania łańcuchem dostaw
 14. Cele zarządzania łańcuchem dostaw
 15. Wyjaśnić co to oznacza akronim RUP
 16. Na czym polega iteracyjne podejście do tworzenia oprogramowania
 17. Systemowe zarządzanie przestrzenią przechowywania danych (Windows)
 18. Szyfrowane kontenery plikowe i dyskowe
 19. Technologia RAID
 20. Ochrona Transmisji sieciowych SSL
 21. Podpis cyfrowy
 22. Definicja i cele zarządzania ryzykiem
 23. Model zarządzania ryzykiem wg. Software Engineering Institute
 24. Typy reakcji na ryzyko
 25. Macierz czynników ryzyka

Specjalność:   Zintegrowane systemy wytwarzania (W)

 1. Modelowanie hybrydowe
 2. Modelowanie z użyciem eksperymentu (DOE - Design of Experiment)
 3. Metody tworzenia powierzchni w modelowaniu powierzchniowym
 4. Sposoby tworzenia brył na podstawie powierzchni
 5. Wady i zalety systemów CAD/CAM i sterowania CNC
 6. Procedura przygotowania technologii obróbki w CAD/CAM
 7. Różnorodność cykli obróbkowych CAM
 8. Charakterystyka stochastycznego procesu produkcyjnego
 9. Charakterystyka sieci kolejkowej jako narzędzia do modelowania procesów
 10. Mechanizmy odkształceń plastycznych w metalach
 11. Podział tworzyw sztucznych
 12. Przyrządy obróbkowe - przeznaczenie i przykłady
 13. Elementy składowe uchwytów obróbkowych
 14. Charakterystyka narzędzi obróbkowych
 15. Optymalizacja procesu na podstawie modelu matematycznego
 16. Optymalizacja procesu przy wykorzystaniu metod gradientowych
 17. Zalety i wady stosowania systemów CAQ
 18. Podział systemów CAQ
 19. Budowa systemu CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing)
 20. System sterowania wytwarzaniem DNC
 21. Gniazdowa forma organizacji produkcji ESW
 22. Materiały polimerowe stosowane w procesach szybkiego prototypowania
 23. Charakterystyka metody przyrostowej DMLS/SLM (Direct Metal Laser Sintering/ Selective Laser Melting)
 24. Podział metod przyrostowego wytwarzania
 25. Charakterystyka modelowania 3D-CAD na potrzeby szybkiego prototypowania

Specjalność:   Automatyzacja produkcji

 1. Definicje i funkcje podsystemu przepływu materiałów
 2. Robotyzacja w procesach wytwarzania
 3. Systemy narzędziowe 
 4. Programowanie sterowników PLC 
 5. Konfiguracja obrabiarek CNC
 6. Podstawy cyfrowego zapisu informacji
 7. Integracja informatyczna w produkcji
 8. Modele cyfrowe
 9. Ustawianie maszyny technologicznej CNC
 10. Korpusy maszyn technologicznych CNC
 11. Połączenia prowadnicowe maszyn technologicznych CNC
 12. Napędy posuwu maszyn technologicznych CNC
 13. Deklaracja sposobu wymiarowania i funkcje wykonania ruchu
 14. Format bloku danych
 15. Metody programowania obrabiarek CNC
 16. Funkcje przygotowawcze:
 17. Programowanie w systemach CAM
 18. Projektowanie procesu technologicznego
 19. Proces produkcji
 20. Dobór warunków obróbki
 21. Parametry skrawania
 22. Automatyczne programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
 23. Najważniejsze parametry systemów CAM
 24. Najważniejsze funkcje do obróbki 3-y, 4-o i 5-o osiowej
 25. Geometria krzywych i powierzchni i ich technologia obróbki

Specjalność Analityka biznesowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 1. Metody oceny modeli klasyfikacyjnych i regresyjnych
 2. Techniki klasyfikacji i regresji
 3. Drzewa decyzyjne w uczeniu maszynowym
 4. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i w warunkach ryzyka
 5. Model matematyczny w zagadnieniach optymalizacyjnych
 6. Optymalizacja całkowitoliczbowa
 7. Sieć wartości – istota i cele tworzenia.
 8. Metody i techniki prototypowania internetowych modeli biznesowych.
 9. Personifikacja grup docelowych klientów – użytkowników produktu cyfrowego.
 10. Filary oraz wartości podejść zwinnych.
 11. Sprint – istota oraz cechy charakterystyczne.
 12. Metody i techniki określania priorytetów wymagań w projektach informatycznych.
 13. Techniki szacowania pracochłonności.
 14. Symulacja Monte Carlo.
 15. Typy/kategorie symulacji.
 16. Standardy modelowania biznesowego.
 17. Środowiska programowe wspierające modelowanie biznesowe.
 18. User Centered Design (UCD).
 19. Iteracyjne podejście do tworzenia oprogramowania.
 20. Technologia Pivot
 21. Związki przyczynowo skutkowe i pętle sprzężeń zwrotnych
 22. Strumienie i zasoby
 23. Serwer bazodanowy Microsoft SQL Server
 24. Dobór formy prezentacji wizualizacji danych z zastosowaniem dobrych praktyk
 25. Podstawy języków R i Python

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję