Strona: Inżynieria materiałowa / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

 

Inżynieria materiałowa

Studia stacjonarne I-go stopnia (inż.). Przedmioty wspólne

red. Ryszard Perłowski
 1. Budowa materiałów inżynierskich w ujęciu atomowym.
 2. Wytwarzanie materiałów metalicznych (metalurgia żelaza, miedzi, cynku, aluminium).
 3. Techniki odlewania metali i ich stopów.
 4. Przetwórstwo polimerów (prasowanie, wtryskiwanie, wytłaczanie).
 5. Metoda  wulkanizacji kauczuku naturalnego.
 6. Podstawowe założenia pasmowej teorii przewodnictwa elektrycznego.
 7. Technika membranowa rozdzielania azotu i tlenu.
 8. Proces elektrorafinacji jako metoda otrzymywania czystego aluminium.
 9. Proces rafinacji ogniowej jako metoda oczyszczania miedzi hutniczej.
 10. Proces otrzymywania żywic fenolowo-formaldehydowych.
 11. Reakcje chemiczne zachodzące podczas wielkopiecowego procesu otrzymywania żelaza.
 12. Dualizm korpuskularno-falowy.
 13. Orbitale w atomie.
 14. Przepływ prądu w przewodnikach i półprzewodnikach.
 15. Zmiana oporu metali wraz ze wzrostem temperatury – przyczyny.
 16. Zmienia oporu półprzewodników wraz ze wzrostem temperatury – przyczyny.
 17. Ferromagnetyki miękkie i ferromagnetyki twarde.
 18. Przemiana eutektyczna i perytektyczna.
 19. Idealna budowa krystaliczna faz metalicznych.
 20. Defekty punktowe, liniowe i płaskie w kryształach metali.
 21. Mechanizmy odkształcenia plastycznego metali.
 22. Mechanizmy umocnienia metali.
 23. Rekrystalizacja.
 24. Właściwości mechaniczne określane w próbie statycznej.
 25. Metody statyczne pomiaru twardości stopów metali.
 26. Zmęczenie materiału – istota i etapy procesu zmęczenia.
 27. Pełzanie stopów metali – metodyka próby „żarowytrzymałości” i próby pełzania – wyznaczane wielkości.
 28. Struktura stopów metali - budowa roztworów stałych pierwotnych.
 29. Krzepnięcie stopów w układzie z ograniczoną rozpuszczalnością w stanie stałym i przemianą eutektyczną.
 30. Krzepnięcie stopów w układzie z ograniczoną rozpuszczalnością w stanie stałym i przemianą perytektyczną.
 31. Mechanizmy dyfuzji w stanie stałym, doświadczenie Kirkendalla.
 32. Kinetyka przemian fazowych w stanie stałym i konstrukcja wykresów CTPi.
 33. Mechanizm przemiany eutektoidalnej na przykładzie przemiany austenitu w perlit.
 34. Przemiana martenzytyczna w stopach Fe-C.
 35. Proces umacniania wydzieleniowego na przykładzie stopu Al-Cu.
 36. Różnice pomiędzy zarodkowaniem heterogenicznym i homogenicznym.
 37. Zjawisko mikrosegregacji składników w stopach.
 38. Różnice pomiędzy krystalizacją objętościową i kierunkową odlewów.
 39. Sposoby wytwarzania odlewów monokrystalicznych.
 40. Układ równowagi fazowej Fe-Fe3C, przemiany oraz charakterystyka faz i składników mikrostrukturalnych z układu.
 41. Podstawowe przemiany fazowe w stalach.
 42. Stopy żelaza z węglem.
 43. Charakterystyka stopów aluminium do przeróbki plastycznej.
 44. Obróbka cieplna stopów aluminium.
 45. Charakterystyka i właściwości miedzi – miedź stopowa.
 46. Magnez i jego stopy.
 47. Kryteria klasyfikacji i doboru materiałów inżynierskich.
 48. Funkcja celu i wskaźniki funkcjonalności.
 49. Wykresy doboru materiałów (Ashby'ego).
 50. Metody kształtowania blach i brył.

Studia stacjonarne I-go stopnia (inż.). Specjalność: Nowoczesne technologie materiałowe

red. Ryszard Perłowski
 1. Procesy degradacji warstw powierzchniowych  w warunkach eksploatacji.
 2. Mechanizm korozji elektrochemicznej.
 3. Charakterystyka procesu korozji gazowej.
 4. Proces elektrolitycznego osadzania powłok metalowych.
 5. Charakterystyka powłok elektrolitycznych cynkowych.
 6. Charakterystyka powłok konwersyjnych na stopach aluminium.
 7. Opis procesu natryskiwania plazmowego, parametry procesu, budowa powłok natryskiwanych.
 8. Ceramika inżynierska a ceramika tradycyjna.
 9. Wpływ środowiska na zmęczenie statyczne, korozja naprężeniowa.
 10. Wpływ stanu powierzchni na twardość materiału.
 11. Rodzaje i klasyfikacja materiałów ceramicznych.
 12. Przygotowanie materiałów inżynierskich do badań składu chemicznego, fazowego i mikrostruktury.
 13. Źródła dużych wartości modułu Younga i wytrzymałości włókien zbrojących (szklanych, węglowych, aramidowych).
 14. Kompozyty o osnowie polimerowej, metalowej i ceramicznej.
 15. Kompozyty warstwowe – rodzaje, budowa wewnętrzna, właściwości.
 16. Stopy z pamięcią kształtu.
 17. Żaroodporności i żarowytrzymałości.
 18. Metody kształtowania odporności materiałów na działanie wysokiej temperatury.
 19. Wymagania stawiane materiałom przeznaczonym na elementy pracujące w warunkach wysokiej temperatury i zmiennych obciążeń cyklicznych.
 20. Zgrzewanie, definicja, szkic punktowego złącza zgrzewanego.
 21. Budowa złącza spawanego, szkic z opisem.
 22. Pęknięcia gorące (krystalizacyjne) złączy spawanych.
 23. Ocena topografii powierzchni materiałów za pomocą profilometru i mikroskopii sił atomowych (tryb: kontaktowy, bezkontaktowy i tapping) – zasada działania, wady i zalety, zastosowanie.
 24. Metalurgia proszków.
 25. Metody wytwarzania spieków.
 26. Kinetyka spiekania układów jedno i wielofazowych.
 27. Wpływ morfologii cząstek proszku oraz metody dogęszczania na strukturę wypraski.
 28. Podstawowe mechanizmy zużycia narzędzi skrawających. Wymagania stawiane materiałom stosowanych na narzędzia skrawające.
 29. Cermetale narzędziowe.
 30. Warstwy wytwarzane na narzędziach z węglików spiekanych.

Studia stacjonarne II-go stopnia (mgr)

Specjalność: Technologie kształtowania właściwości materiałów

1. Metodyka próby zmęczenia niskocyklowego i wysokocyklowego. Analiza wyników próby.
2. Metodyka próby propagacji pęknięcia zmęczeniowego i analiza wyników .
3. Metodyka próby pełzania i analiza wyników .
4. Praktyczne zastosowanie technologii wytwarzania elementów metalicznych przy zastosowaniu technologii przyrostowych AM.
5. Technologie kształtowania materiałów metalicznych z udziałem faz międzymetalicznych w odniesieniu do zastosowania w przemyśle lotniczym.
6. Kształtowanie mikrostruktury materiałów z udziałem faz międzymetalicznych z układu Ni-Al.
7. Zadania bezpośrednie i odwrotne.
8. Optymalizacja.
9. Metoda złotego podziału.
10. Metody rozwiązywania układów równań liniowych.
11. Dyfuzja wzajemna.
12. Dyfuzja reakcyjna.
13. Efekt Kirkendalla (przesunięcie granicy w parze dyfuzyjnej).
14. Efekt Frenkla (powstawanie pustek).
15. Współczynniki dyfuzji.
16. Prawa Ficka.
17. Równania na strumień.
18. Metoda Darkena.
19. Wpływ parametrów procesu wytwarzania warstw żaroodpornych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej na mikrostrukturę i właściwości użytkowe warstw aluminidkowych.
20. Charakterystyka materiałów polimerowych stosowanych do wytwarzania powłok i warstw do zastosowań biomedycznych.
21. Kształtowanie właściwości użytkowych warstw azotowanych wytworzonych metodą azotowania wspomaganego jarzeniowo (PAN).
22. Modyfikacja właściwości użytkowych warstwy wierzchniej poprzez wytwarzanie powłok metoda fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVD).
23. Klasyfikacja procesów korozji metali.
24. Zastosowanie krzywych polaryzacji do oceny szybkości korozji metali.
25. Ochrona przed korozją przy użyciu powłok galwanicznych i konwersyjnych.
26. Adsorpcja na powierzchni fazy stałej.
27. Napięcie powierzchniowe.
28. Charakterystyka podstawowych grup materiałów inżynierskich.
29. Zależność między składem chemicznym, procesem wytwarzania, strukturą i właściwościami materiałów inżynierskich.
30. Wpływ warunków procesu krystalizacji oraz składu chemicznego na mikrostrukturę i właściwości stopów metali.
31. Kształtowanie mikrostruktury i właściwości stali w procesach obróbki cieplnej - podstawowe przemiany fazowe w stalach.
32. Podstawowe procesy obróbki cieplnej stopów metali nieżelaznych - stopy aluminium i miedzi.
33. Kształtowanie mikrostruktury i właściwości materiałów inżynierskich w procesach obróbki plastycznej.
34. Procesy obróbki cieplno-plastycznej stopów metali.
35. Obróbka cieplno-chemiczna materiałów inżynierskich.
36. Komunikacja w przedsiębiorstwie.
37. Kontrola jakości a sterowanie jakością.
38. Rodzaje norm.
39. System Zarządzania/Jakości.
40. Akredytacja.
41. Audyt wewnętrzny i zewnętrzny.
42. Znaczenie gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie i gospodarce światowej.
43. Logistyka produkcji.
44. Planowanie potrzeb materiałowych w przedsiębiorstwie.
45. Analiza kosztów w procesach zakupu materiałów – optymalna partia i cykl dostawy.
46. Rola procesów magazynowania w przedsiębiorstwie.
47. Recykling metali, polimerów i papieru.
48. Charakterystyka i podział metod określania przyczepności warstw i powłok.
49. Metodologia analizy składu chemicznego warstw i powłok.
50. Charakterystyka i podział metod badań naprężeń własnych warstw i powłok.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję