Strona: Mechanika i budowa maszyn / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

Tel: (17) 865 17 55

Fax: (17) 854 31 16

Mechanika i budowa maszyn

Studia I-go stopnia (inż.). Przedmioty wspólne

red. Ryszard Perłowski
 1. Zasady wymiarowania w rysunku technicznym maszynowym.
 2. Widoki i przekroje w rysunku technicznym maszynowym.
 3. Stan powierzchni, tolerancje, pasowania.
 4. Więzy i ich reakcje.
 5. Analityczne równania równowagi statycznej płaskiego dowolnego układu sił.
 6. Klasyfikacja ruchu punktu.
 7. Kinematyka bryły – ruch płaski.
 8. Interpolacja i aproksymacja funkcji.
 9. Idealna a rzeczywista budowa krystaliczna metali i stopów.
 10. Charakterystyka stanu równowagi fazowej w stopach metali.
 11. Charakterystyka rodzaju faz w stopach metali.
 12. Mechanizmy odkształcenia plastycznego.
 13. Wpływ temperatury na właściwości odkształcanego materiału.
 14. Charakterystyka składników fazowych stali.
 15. Charakterystyka przemian fazowych w stopach Fe-C.
 16. Mechanizmy odnowy odkształconej struktury metali i stopów metali.
 17. Zasada d’Alamberta.
 18. Obróbka cieplna metali i stopów metali nieżelaznych.
 19. Obróbka cieplna stopów żelaza.
 20. Obróbka cieplno-chemiczna części maszyn.
 21. Metody kształtowania właściwości stali narzędziowej.
 22. Metody kształtowania właściwości stopów niklu.
 23. Technologie kształtowania właściwości stopów aluminium.
 24. Technologie kształtowania właściwości stopów tytanu.
 25. Pojęcia siły wewnętrznej i zewnętrznej/siły czynnej i biernej.
 26. Pojęcie naprężenia i odkształcenia.
 27. Wykres rozciągania stali niskowęglowej.
 28. Warunek wytrzymałościowy dla pręta rozciąganego/skręcanego/zginanego.
 29. Prawo Hooke’a dla rozciągania/dla ścinania/uogólnione prawo Hooke’a.
 30. Naprężenia dopuszczalne i współczynnik bezpieczeństwa dla konstrukcji.
 31. Łożyska toczne, charakterystyka, układy łożyskowania, dobór i obliczenia.
 32. Charakterystyka połączeń śrubowych, podstawowe przypadki obciążenia złącza śrubowego.
 33. Wały maszynowe, metodyka projektowania, kryteria projektowe, przypadki obciążenia wałów.
 34. Charakterystyka, przykłady obliczania połączeń nitowych.
 35. Charakterystyka, zasady projektowania połączeń wpustowych i wielowypustowych.
 36. Charakterystyka wytrzymałości zmęczeniowej, wykres zmęczeniowy Wöhlera.
 37. Podstawowe parametry koła zębatego, przekładni zębatej, obliczanie.
 38. Typy i zasady realizacji korekcji uzębienia.
 39. Charakterystyka i parametry technologiczne toczenia, frezowania i wiercenia.
 40. Klasyfikacja materiałów narzędziowych.
 41. Zjawiska zachodzące w procesie skrawania.
 42. Przekładnie pasowe, podział i zastosowanie, podstawowe obliczenia.
 43. Proces technologiczny. Typy produkcji.
 44. Półfabrykaty części maszyn i naddatki na obróbkę.
 45. Zasady ustalania części podczas obróbki.
 46. Dokładność obróbki części maszyn.
 47. Ogólne zasady projektowania procesów technologicznych obróbki.
 48. Główna idea modelowania MES.
 49. Mechanizmy odkształceń plastycznych w metalach.
 50. Przeróbka plastyczna na zimno i na gorąco.

Studia I-go stopnia (inż.) Specjalność: Alternatywne źródła i przetwarzanie energii

red. Ryszard Perłowski
 1. Właściwości kinematyczne i dynamiczne mechanizmów różnicowych.
 2. Efekty energetyczne spalania. Ciepło spalania i wartość opałowa.
 3. Ogólne metody zmniejszania emisji składników toksycznych powstałych w procesach spalania. Modyfikacja procesów spalania. Metody oczyszczania spalin.
 4. Biomasa – ogólna definicja. Rodzaje biomasy. Metody pozyskiwania biomasy.
 5. Energetyczne wykorzystanie biomasy.
 6. Wpływ zjawiska rozpraszania atmosferycznego na promieniowanie słoneczne.
 7. Rodzaje fototermicznych kolektorów niskotemperaturowych.
 8. Pasywne systemy pozyskiwania energii promieniowania słonecznego.
 9. Magazynowanie energii termicznej w systemach solarnych.
 10. Sprężarkowa i absorpcyjna pompa ciepła - podobieństwa i różnice.
 11. Charakterystyka podstawowych technologii geotermalnych.
 12. Właściwości ogniw fotowoltaicznych – charakterystyka elektryczna i termiczna.
 13. Dolne źródła pomp ciepła – rodzaje, budowa, właściwości.
 14. Wysokotemperaturowe systemy fototermiczne - rodzaje i zasada działania.
 15. Obiegi cieplne elektrowni parowych kondensacyjnych i elektrociepłowni.
 16. Paliwa energetyczne: podział paliw, wartość opałowa, ciepło spalania, skład paliwa.
 17. Turbina gazowa, zasada działania, część turbinowa i sprężarkowa. Komora spalania. Systemy chłodzenia łopatek.
 18. Procesy chłodzenia. Urządzenia do chłodzenia i studzenia w obiegach energetycznych.
 19. Urządzenia ziębnicze. Ziębiarka sprężarkowa, absorpcyjna i strumieniowa. Urządzenia ziębnicze. Ziębiarka sprężarkowa, absorpcyjna i strumieniowa.
 20. Pompa ciepła (pompa grzewcza). Podziały pomp cieplnych. Współczynnik efektywności.
 21. Konwekcyjna wymiana ciepła.
 22. Liczby kryterialne charakterystyczne dla konwekcji swobodnej i wymuszonej.
 23. Radiacyjna wymiana ciepła.
 24. Podział turbin wiatrowych.
 25. Turbiny reakcyjne i akcyjne.
 26. Elektrownie wodne wykorzystujące wody śródlądowe.
 27. Elektrownie szczytowo-pompowe.
 28. Rodzaje systemów instalacji c.o. – opis i schematy.
 29. Wady i zalety instalacji ogrzewania powietrznego.
 30. Komfort ogrzewania i czynniki wpływające na komfort człowieka.

Studia I-go stopnia (inż.). Specjalność: Komputerowo wspomagane wytwarzanie

red. Ryszard Perłowski
 1. Dyskretne procesy produkcyjne.
 2. Charakterystyka stochastycznego procesu produkcyjnego.
 3. Sieć Petri jako podstawowe narzędzie do modelowania procesów produkcyjnych.
 4. Charakterystyka sieci kolejkowej jako narzędzia do modelowania procesów.
 5. Symulacyjne modelowanie procesów produkcyjnych.
 6. Operacja technologiczna.
 7. Cykl produkcyjny wyrobu.
 8. Wykres Gantta.
 9. Ścieżka krytycza. W jakim celu się ją tworzy?
 10. Graf sieciowy i jego przeznaczenie. Elementy grafu sieciowego.
 11. Dokumentacja techniczna procesu produkcyjnego - karta przebiegu materiału, jej tworzenie i zawartość.
 12. Ramowy proces technologiczny wybranego wyrobu, np. wałka.
 13. Znaczenie i obliczanie powierzchni produkcyjnej (Pp) wydziału produkcyjnego.
 14. Istota przygotowania technologii obróbki w środowisku CAD/CAM.
 15. Różnorodność cykli obróbkowych w systemach CAM.
 16. Parametry ustawcze w cyklach obróbkowych systemów CAM.
 17. Wady i zalety przygotowania technologii obróbki w CAM w porównaniu z metodami tradycyjnymi.
 18. Parametry skrawania – interpretacja graficzna, obliczenia.
 19. Metody kształtowania w obróbce skrawaniem.
 20. Obszar roboczy geometrii płytki.
 21. Metody i narzędzia obróbki gwintów.
 22. Planowanie zagregowane w systemach MRP/ERP.
 23. Tworzenie struktury wyrobu w systemach MRP/ERP – moduł BOM.
 24. Planowanie potrzeb materiałowych MRP.
 25. Planowanie i sterowanie produkcją w systemach MRP/ERP – moduły PPC i SFC.
 26. Charakterystyka tokarek, frezarek i szlifierek CNC.
 27. Napędy główne obrabiarek CNC oraz materiały na korpusy obrabiarek CNC.
 28. Napędy posuwu w obrabiarkach CNC.
 29. Układy sensoryczne w obrabiarkach CNC.
 30. Trendy rozwojowe w zakresie sterowania numerycznego i budowy obrabiarek CNC.

Studia I-go stopnia (inż.). Specjalność: Pojazdy samochodowe – silniki spalinowe

red. Ryszard Perłowski
 1. Właściwości kinematyczne i dynamiczne mechanizmów różnicowych.
 2. Wymagania stawiane oponom samochodowym.
 3. Budowa i właściwości opon radialnych.
 4. Mechanizmy uruchamiające hamulce - rodzaje, charakterystyka.
 5. Mechanizmy wspomagające układ kierowniczy - rodzaje, charakterystyka.
 6. Parametry ustawienia kół kierowanych – cel stosowania.
 7. Charakterystyka zawieszenia samochodu: elementy zawieszenia i ich funkcje.
 8. Charakterystyka manualnych skrzynek biegów samochodów.
 9. Charakterystyka automatycznych skrzynek biegów samochodów.
 10. Rodzaje układów napędowych samochodów i ich charakterystyka.
 11. Zasada smarowania hydrodynamicznego.
 12. Podstawowe procesy zużyciowe w węzłach kinematycznych silnika.
 13. Typowe uszkodzenia elementów układu korbowo-tłokowego.
 14. Czujniki w układach sterowania silników.
 15. Budowa elektronicznego układu sterowania silnikiem.
 16. Elementy wykonawcze w sterowaniu silników.
 17. Funkcje realizowane przez sterownik silnika.
 18. Regulacja składu mieszanki.
 19. Regulacja kąta wyprzedzenia zapłonu.
 20. Sterowanie stopniem sprężania.
 21. Sterowanie obrotami biegu wolnego.
 22. Przedmiot, istota diagnostyki technicznej samochodów.
 23. Diagnostyka silników trakcyjnych o ZI.
 24. Diagnostyka silników trakcyjnych o ZS.
 25. Diagnostyka stanu technicznego układów hamulcowych.
 26. Diagnostyka stanu technicznego układów kierowniczych.
 27. Diagnostyka stanu technicznego układów zawieszenia.
 28. Fazy spalania w silniku o zapłonie samoczynnym i wymuszonym.
 29. Rodzaje układów zasilania.
 30. Metody doładowania silników.

Studia I-go stopnia (inż.). Specjalność: Programowanie i automatyzacja obróbki

red. Ryszard Perłowski
 1. Charakterystyka tokarek CNC.
 2. Charakterystyka frezarek CNC.
 3. Charakterystyka tokarek, frezarek i szlifierek CNC.
 4. Wyznaczanie bazy pomiarowej oraz określanie  wymiarów narzędzi.
 5. Napędy główne obrabiarek CNC.
 6. Materiały na korpusy obrabiarek CNC.
 7. Napędy posuwu w obrabiarkach CNC.
 8. Układy sensoryczne w obrabiarkach CNC.
 9. Trendy rozwojowe w zakresie sterowania numerycznego i budowy obrabiarek CNC.
 10. Podstawowe wskaźniki niezawodności.
 11. Krzywa intensywności uszkodzeń.
 12. Modele probablistyczne czasu zdatności obiektu.
 13. Rodzaje procesów starzenia się obiektu.
 14. Rodzaje nietrybologicznych procesów starzenia się obiektu.
 15. Metody programowania obrabiarek CNC.
 16. Programowanie interpolacji liniowej i kołowej.
 17. Programowanie korekcji promieniowej i funkcji związanych z jej wykonaniem.
 18. Transformacje układów współrzędnych.
 19. Parametry skrawania – interpretacja graficzna, obliczenia.
 20. Obszar roboczy geometrii płytki.
 21. Dobór materiału ostrza.
 22. Metody kształtowania w obróbce skrawaniem.
 23. Dobór podziałki i szerokości skrawania przy frezowaniu.
 24. Metody i narzędzi obróbki gwintów.
 25. Mocowanie narzędzi skrawających.
 26. Uchwyty obróbkowe przedmiotowe - zasady ustalania i mocowania.
 27. Ustalanie baz obróbkowych.
 28. Proces technologiczny.
 29. Czynniki wpływające na przebieg procesu skrawania.
 30. Czynniki wpływające na skrawalność materiałów konstrukcyjnych.

Studia II-go stopnia (mgr).

Zagadnienia wspólne dla wszystkich specjalności

1. Problem zaostrzenia powierzchni (problem "drzazgi").
2. Ciągłość w połączeniu krzywych i powierzchni.
3. Modelowanie hybrydowe.
4. Podstawowe sposoby tworzenia brył.
5. Modelowanie bryłowe gwintu.
6. Tworzenie brył wieloprzekrojowych.
7. Jednowymiarowe ustalone przenikanie ciepła dla prostych geometrii.
8. Metody intensyfikacji wymiany ciepła - powierzchnie ożebrowane.
9. Fizyczne interpretacje liczb kryterialnych stosowanych w wymianie ciepła.
10. Recykling opakowań, pojazdów wycofanych z eksploatacji, urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
11. Ekologiczne projektowanie wyrobów.
12. Istota i różnorodność zintegrowanych systemów w przedsiębiorstwie.
13. Struktura i charakterystyka systemów PLM.
14. Efektywność obróbki w elastycznych systemach obróbkowych.
15. Nowoczesne techniki i strategie wytwarzania.
16. Przygotowanie technologii obróbki w środowisku CAD/CAM.
17. Cykle obróbkowe środowiska CAM.
18. Systemy uchwytów obróbkowych.
19. Systemy narzędziowe i oprawkowe.
20. Cięcie laserowe.
21. Ablacja laserowa.
22. Materiały na elektrody w obróbce elektroerozyjnej.
23. Przyrostowe metody obróbkowe.
24. Obróbka elektroerozyjna.
25. Obróbka ścierna wykończeniowa.


Specjalność: Pojazdy samochodowe – silniki spalinowe


1. Układy kierownicze ze zmiennym przełożeniem.
2. Hybrydowe układy napędowe samochodów.
3. Zawieszenia aktywne samochodów.
4. Systemy bezpieczeństwa czynnego samochodów.
5. Systemy bezpieczeństwa biernego samochodów.
6. Instalacje elektryczne w pojazdach samochodowych.
7. Obwód rozruchu silnika (akumulatory rozruchowe, rozruszniki).
8. Układy zapłonowe silników o zapłonie iskrowym.
9. Technika świetlna w pojazdach samochodowych.
10. Wskaźniki pracy silnika spalinowego.
11. Uwarunkowania tworzenia mieszaniny palnej w silniku o zapłonie samoczynnym i wymuszonym.
12. Przebieg procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym i wymuszonym.
13. Metody doładowania tłokowych silników spalinowych.
14. Tworzenie mieszanki w silnikach spalinowych.
15. Układy zasilania silników o zapłonie iskrowym.
16. Wysokociśnieniowe układy wtryskowe silników o zapłonie samoczynnym.
17. Diagnozowanie układów wtryskowych silników spalinowych.
18. Podstawowe parametry i klasyfikacja doładowania.
19. Rodzaje systemów doładowania mechanicznego.
20. Budowa zespołu turbosprężarkowego.
21. Przykłady rozbudowanych i alternatywnych metod doładowania.
22. Sterowanie wtryskiwaczami stosowanymi w silnikach o zapłonie wymuszonym.
23. Sterowanie kątem wyprzedzenia zapłonu w silnikach o ZI.
24. Sygnały elektryczne stosowane w sterowaniu silników spalinowych.
25. Układy wykonawcze stosowane do sterowania prędkością obrotową biegu wolnego silnika.


Specjalność: Komputerowo wspomagane wytwarzanie


1. Parametryzacja w programach CAD.
2. Modelowanie hybrydowe CAD.
3. Metody weryfikacji poprawności konstrukcji w programach CAD.
4. Standardowa głębokość wnikania prądów wirowych.
5. Parametry badania metodą prądów wirowych.
6. Rodzaje fal ultradźwiękowych.
7. Skalowanie aparatu ultradźwiękowego z zastosowaniem głowicy normalnej.
8. Istota promieniowania X i promieniowania gamma.
9. Ocena aktywności izotopu oraz wartości SRD.
10. Istota badań penetracyjnych oraz procedura badania.
11. Charakterystyka metody wizualnej - urządzenia i zastosowanie.
12. Zamienność pełna w montażu maszyn.
13. Zamienność częściowa w montażu maszyn.
14. Zamienność technologiczna.
15. Zamienność selekcyjna.
16. Odlewanie kokilowe - charakterystyka.
17. Krzepnięcie odlewów - kierunkowe i objętościowe.
18. Odlewanie ciśnieniowe zimnokomorowe.
19. Odlewanie ciśnieniowe gorącokomorowe.
20. Metoda wytapianych modeli - charakterystyka.
21. Metoda wypalanych modeli.
22. Odlewanie ciągłe.
23. Wady odlewów i sposoby ich eliminacji.
24. Ciągłość połączenia krzywych i powierzchni.
25. Modelowanie hybrydowe - sposoby przekształcania modeli powierzchniowych w bryłowe.


Specjalność: Programowanie i automatyzacja obróbki – zaawansowane programowanie obrabiarek CNC


1. Podsystemy składowania, manipulacji i transportu materiałów oraz narzędzi.
2. Budowa zrobotyzowanych systemów wytwarzania.
3. Programowania zrobotyzowanych systemów wytwarzania (Melfa Basic).
4. Systemy wymiany palet przedmiotowych i narzędziowych (kryteria doboru).
5. Systemy inteligentne, logika rozmyta, sieci neuronowe, algorytmy genetyczne - możliwości wykorzystania.
6. Pojęcia podstawowe - sygnał diagnostyczny, wybrane parametry, monitorowanie, nadzorowanie.
7. Metody detekcji uszkodzeń na podstawie zmian parametrów sygnału diagnostycznego.
8. Podstawowe parametry kart pomiarowych - dobór (konfiguracja) karty A/D do zadania pomiarowego.
9. Wirtualny system pomiarowy.
10. Pomiary temperatur w procesach obróbkowych.
11. Pomiary sił, drgań w procesach obróbkowych.
12. Diagnostyka stanu narzędzi obróbkowych.
13. Diagnostyka stanu obrabiarki.
14. Stykowe systemy współrzędnościowe służące do dygitalizacji kształtu geometrii.
15. Optyczne systemy współrzędnościowe służące do dygitalizacji kształtu geometrii.
16. Format zapisu danych pomiarowych - STL
17. Etapy stykowych pomiarów współrzędnościowych.
18. Niepewność pomiaru.
19. Korekcja promieniowa.
20. Czynniki wpływające na wyniki pomiarów współrzędnościowych.
21. Transformacje stosowane w programowaniu obrabiarek wieloosiowych.
22. Parametry i ustawienia obróbki szybkościowej.
23. Klasyfikacja, krzywizny, rodzaje powierzchni oraz warianty technologiczne ich obróbki.
24. Metody programowania zmiennej orientacji osi narzędzia w systemach CAD/CAM/CNC.
25. Systemy CAD/CAM – najważniejsze parametry.

Specjalność: Inżynieria medyczna


1. Przegląd biopłynów.
2. Przegląd układów przepływowych człowieka.
3. Przepływy krwi w układzie krwionośnym człowieka.
4. Serce jako pompa.
5. Biofizyka układu oddechowego.
6. Wzorzec projektowy oparty o maszynę stanów implementacja w LabVIEW.
7. Akwizycja i generowanie sygnałów analogowych na platformie MyRIO (struktura, obsługa programowa).
8. Interfejsy cyfrowe stosowane w scalonych czujnikach medycznych charakterystyka (SPI, I2C).
9. Konfiguracja scalonych czujników medycznych z magistralą I2C (adresy układów, adresy rejestrów, spotykane sposoby adresowania i konfiguracji).
10. Problematyka protezowania serca.
11. Aparaty słuchowe.
12. Problematyka protezowania narządów głosowych.
13. Problematyka protezowania trzustki.
14. Wykorzystanie hodowli komórkowych w diagnostyce.
15. Spektrometria mas - rozdzielczość, rozkład izotopowy, mechanizm jonizacji MALDI, zastosowanie MALDI
16. Chromatografia HPLC - budowa kolumny, zasada działania, zastosowanie, odmiany metody.
17. Techniki wykrywania reakcji antygen-przeciwciało na fazie stałej: immunobloting (Western blot) – etapy, zasada; szybkie testy diagnostyczne (na przykladzie testu ciążowego oraz testu na HCV; testy ELISA.
18. Metody tworzenia powierzchni z wykorzystaniem krzywych.
19. Ciągłość połączenia krzywych i powierzchni.
20. Modelowanie hybrydowe - sposoby przekształcania modeli powierzchniowych w bryłowe.
21. Projektowanie z użyciem eksperymentu (DOE - Design Of Experiments).
22. Bezkontekstowa filtracja obrazu.
23. Operacje morfologiczne na obrazach.
24. Wykorzystanie skanerów 3D w medycynie.
25. Manipulator i pedipulator definicje, zastosowania w medycynie.

Specjalność: Napędy mechaniczne


1. Transformacja układów współrzędnych (translacja, obrót, jednorodność przekształceń).
2. Krzywe płaskie i przestrzenne (reprezentacja parametryczna, wektor styczny i normalny, krzywizna i jej promień, trójścian Freneta, krzywizna i skręcenie).
3. Powierzchnie (reprezentacja wektorowa, wersor normalny, kierunki i krzywizny główne).
4. Obwiednia rodziny krzywych płaskich (równanie zazębienia).
5. Obróbka obwiedniowa narzędziem zębatkowym (metodyka wyznaczania zarysu zęba koła obrabianego).
6. Obróbka obwiedniowa narzędziem kołowym (metodyka wyznaczania zarysu zęba koła obrabianego).
7. Geometria ewolwentowego uzębienia asymetrycznego.
8. Obwiednia jedno i dwuparametrycznej rodziny powierzchni (równanie zazębienia dla przestrzennych zazębień technologicznych).
9. Modelowanie ewolwenty na podstawie zbioru punktów.
10. Modelowanie krzywej zadanej równaniem parametrycznym (ewolwenta).
11. Modelowanie uzębienia z wykorzystaniem symulacji obróbki.
12. Modelowanie ekwidystanty krzywej.
13. Klasyfikacja przekładni zębatych.
14. Przełożenie kinematyczne a geometryczne.
15. Rodzaje uszkodzeń zębów.
16. Wytrzymałość przekładni walcowych wg. ISO. Wytrzymałość boku zęba na pitting.
17. Wytrzymałość przekładni walcowych wg. ISO. Wytrzymałość podstawy zęba na złamanie.
18. Przekładnia planetarna - metody wyznaczania przełożenia.
19. Rodzaje sprężarek używanych w pneumatyce.
20. Rozdzielacze monostabilne sterowane mechanicznie, drogowe.
21. Rozdzielacze bistabilne.
22. Układy logiki, licznikowe i czasowe.
23. Pomiary kół zębatych z zastosowaniem bezstykowych i stykowych współrzędnościowych urządzeń pomiarowych.
24. Geometria przekładni stożkowych i hipoidalnych.
25. Metody obróbki kół stożkowych i ich wpływ na geometrię uzębienia.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję