Strona: Lotnictwo i kosmonautyka / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

Tel: (17) 865 17 55

Fax: (17) 854 31 16

Lotnictwo i kosmonautyka

Zagadnienia dyplomowe dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka I stopień (inż): Przedmioty wspólne

2022-04-21
, red. Ryszard Perłowski
 1. Aerostaty – historia.
 2. Konstrukcje lotnicze okresu pionierskiego.        
 3. Technika lotnicza podczas I Wojny Światowej.
 4. Konstrukcje lotnicze okresu międzywojennego.
 5. Konstrukcje z napędami odrzutowymi.
 6. Projektowanie obiektów latających.
 7. Wpływ parametrów konstrukcyjnych na aerodynamikę samolotu.
 8. Podstawy wyznaczania osiągów statku powietrznego.
 9. Zgniot i rekrystalizacja.
 10. Stopy żelaza z węglem.
 11. Obróbka cieplna stali.
 12. Stopy aluminium.
 13. Stopy niklu.
 14. Materiały kompozytowe.
 15. Podstawowe właściwości fizyczne płynów.
 16. Kinematyczny opis ruchu płynu.
 17. Przepływy ściśliwe.
 18. Charakterystyki geometryczne pól figur płaskich układu.
 19. Płaski stan naprężenia.
 20. Skręcanie.
 21. Zginanie.
 22. Trójwymiarowy stan naprężenia.
 23. Model atmosfery standardowej.
 24. Pomiar prędkości lotu.
 25. Pomiar wysokości lotu.
 26. Pomiar prędkości pionowej.
 27. Właściwości żyroskopów o 3 stopniach swobody.
 28. Właściwości żyroskopów o 2 stopniach swobody.
 29. Budowa podstawowych przyrządów żyroskopowych.
 30. Pomiar kursu na pokładzie samolotu.
 31. Dewiacja magnetyczna – rodzaje, sposoby kompensacji.
 32. Właściwości aerodynamiczne profilu lotniczego.
 33. Warstwa przyścienna.
 34. Opór indukowany.
 35. Podstawy odkształceń plastycznych.
 36. Procesy przeróbki plastycznej metali.
 37. Przetwórstwo tworzyw sztucznych.
 38. Pojęcia podstawowe mechaniki, aksjomaty, układy sił.
 39. Więzy.
 40. Układy sił i ich równowaga.
 41. Tarcie.
 42. Kinematyka ruchu obrotowego.
 43. Kinematyka ruchu płaskiego.
 44. Formalizmy matematyczne w dynamice.
 45. Dynamika ruchu punktu.
 46. Dynamika ruchu postępowego.
 47. Dynamika ruchu obrotowego.
 48. Dynamika ruchu płaskiego.
 49. Siły wewnętrzne.
 50. Parametry, właściwości substancji, równania i funkcje służące do opisu stanu i przemian
 51. termodynamicznych.
 52. Bilans energii systemu termodynamicznego.
 53. Entropia i II zasada termodynamiki.
 54. Przemiany termodynamiczne gazów i par.
 55. Obiegi termodynamiczne.
 56. Termodynamika powietrza wilgotnego.
 57. Termodynamika atmosfery.
 58. Termodynamika spalania i termodynamika przepływów.
 59. Mechanizmy wymiany ciepła.
 60. Proces technologiczny obróbki i typy produkcji.
 61. Normowanie procesów technologicznych.
 62. Półfabrykaty części maszyn i naddatki na obróbkę.
 63. Dokładność obróbki części maszyn.
 64. Ustalanie części do obróbki.
 65. Metody montażu.
 66. Obiegi porównawcze lotniczych silników tłokowych.
 67. Charakterystyki silnika lotniczego.
 68. Elementy konstrukcji tłokowego silnika lotniczego.
 69. Paliwa silników lotniczych.
 70. Turbinowe silniki odrzutowe: zagadnienia ogólne.
 71. Parametry silników lotniczych.
 72. Eksploatacja statków latających.
 73. Atmosfera wzorcowa i fizyczna.
 74. Charakterystyki aerodynamiczne samolotu.
 75. Podstawowe zagadnienia elektroniki.

Zagadnienia dyplomowe dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka I stopień specjalność: awionika

2022-04-21
, red. Ryszard Perłowski
 1. Podstawowe narzędzia pomiarowe wielkości elektrycznych.
 2. Pomiar temperatury w aplikacjach lotniczych.
 3. Przetwarzanie analogowo-cyfrowe.
 4. Pomiar i synchronizacja obrotów zespołów napędowych samolotu.
 5. Wzmacnianie sygnału pomiarowego.
 6. Model dynamiki ruchu samolotu.
 7. Dynamika ruchu samolotu.
 8. Sterowanie ruchem podłużnym.
 9. Sterowanie ruchem bocznym.
 10. Właściwości pilotażowe.
 11. Współpraca pilot – samolot.
 12. Wykrywanie niezdatności w układach awioniki.
 13. Tolerowanie uszkodzeń.
 14. Redundancja sprzętowa.
 15. Redundancja analityczna.
 16. Niezawodność systemów.
 17. Informatyczne systemy awioniki.
 18. Zadania badawcze .
 19. Metodyka prowadzenia eksperymentu.
 20. Propagacja fal radiowych.
 21. Łączność HF, VHF, SATCOM.
 22. Systemy komunikacji tekstowej.
 23. Radionawigacja VOR-DME.
 24. Centrala areometryczna.
 25. Pomiar orientacji przestrzennej.
 26. Korekcja w układach AHRS.
 27. Systemy nawigacji inercjalnej.
 28. Filtracja Kalmana.
 29. Czujniki prędkości kątowej.
 30. Architektura układów awioniki.

Zagadnienia dyplomowe dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka I stopień specjalność: pilotaż

2022-04-21
, red. Ryszard Perłowski
 1. Materiały konstrukcyjne wykorzystywane w budowie samolotów.
 2. Podstawowe modele obliczeniowe – struktury cienkościenne.
 3. Budowa skrzydła i kadłubów.
 4. Połączenia strukturalne.
 5. Badania konstrukcji lotniczych.
 6. Model dynamiki ruchu samolotu.
 7. Dynamika ruchu samolotu.
 8. Sterowanie ruchem podłużnym i bocznym.
 9. Właściwości pilotażowe.
 10. Współpraca pilot – samolot.
 11. Budowa atmosfery.
 12. Wiatr.
 13. Zjawiska związane z chmurami i mgłami.
 14. Fronty atmosferyczne.
 15. Oblodzenie.
 16. Turbulencja i uskok wiatru, burze.
 17. Lotnicza informacja pogodowa.
 18. Klasyfikacja przestrzeni powietrznej.
 19. Lotniska.
 20. Procedury lotu.
 21. Przepisy wykonywania lotów.
 22. Prawo lotnicze.
 23. Zarządzanie ruchem lotniczym.
 24. Instalacje elektryczne, hydrauliczne , paliwowe i klimatyzacji.
 25. Instalacje przeciwoblodzeniowa.
 26. Instalacje przeciwpożarowa.
 27. Obciążenia w manewrach i w burzliwej atmosferze.
 28. Obciążenia w ruchu na ziemi.
 29. Obciążenia elementów konstrukcyjnych płatowca.
 30. Projektowanie i próby statków powietrznych.

Zagadnienia dyplomowe dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka I stopień Specjalność: płatowce

2022-04-21
, red. Ryszard Perłowski
 1. Podstawowe pojęcia metody elementów skończonych.
 2. Właściwości materiałów metalicznych stosowanych w konstrukcjach lotniczych.
 3. Właściwości materiałów polimerowych i kompozytowych stosowanych w konstrukcjach lotniczych.
 4. Sposoby łączenia elementów w technologiach lotniczych.
 5. Silniki tłokowe.
 6. Podstawowe parametry osiągowe turbinowego silnika odrzutowego (ciąg, ciąg jednostkowy i sprawności).
 7. Zespoły silnika turbinowego, współpraca pomiędzy zespołami.
 8. Osiągi silników turbinowych.
 9. Modelowanie i modele konstrukcji rzeczywistych.
 10. Próby statyczne i rezonasowe.
 11. Badania zmęczeniowe.
 12. Cienkościenne struktury nośne.
 13. Podstawowe modele obliczeniowe – układy kratownicowe.
 14. Podstawowe modele obliczeniowe – pręt cienkościenny.
 15. Podstawowe modele obliczeniowe – rama.
 16. Podstawowe modele obliczeniowe – tarcze i bryły cienkościenne.
 17. Stateczność konstrukcji.
 18. Struktura mechanizmów.
 19. Przekładnie obiegowe.
 20. Drgania układu o jednym stopniu swobody.
 21. Tłumienie drgań.
 22. Wibroizolacja.
 23. Rodzaje drgań.
 24. Współczynnik obciążenia.
 25. Obwiednia obciążeń dopuszczalnych.
 26. Obciążenia w locie.
 27. Konstrukcja powierzchni nośnych.
 28. Konstrukcja kadłuba.
 29. Podziały struktury płatowca.

Zagadnienia dyplomowe dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka I stopień Specjalność: silniki lotnicze

2022-04-21
, red. Ryszard Perłowski
 1. Podstawowe pojęcia metody elementów skończonych.
 2. Obciążenia zespołów wirnikowych.
 3. Podpory zespołów wirnikowych, zasady konstrukcyjne.
 4. Łożyska w podporach zespołów wirnikowych.
 5. Konstrukcja sprężarek.
 6. Konstrukcja komór spalania.
 7. Konstrukcja turbin.
 8. Konstrukcja wlotów i dysz wylotowych.
 9. Instalacje silnikowe.
 10. Obiegi porównawcze lotniczych silników tłokowych.
 11. Parametry i charakterystyki tłokowego silnika lotniczego.
 12. Elementy konstrukcji tłokowego silnika lotniczego.
 13. Podstawowe parametry osiągowe turbinowego silnika odrzutowego (ciąg, ciąg jednostkowy i sprawności).
 14. Sprawności i procesy przepływowo-cieplne w zespołach silnika turbinowego.
 15. Zespoły silnika, współpraca pomiędzy zespołami silnika.
 16. Obieg turbinowego silnika odrzutowego, optymalizacja obiegu.
 17. Osiągi silnika turbinowego.
 18. Kryteria i sposoby oceny materiałów wykorzystywanych do budowy silników lotniczych.
 19. Wytrzymałość maszyn wirnikowych.
 20. Fale uderzeniowe.
 21. Parametry opisujące stan gazu.
 22. Przepływ przez dysze gazu ściśliwego.
 23. Struktura mechanizmów.
 24. Przekładnie obiegowe.
 25. Drgania układu o jednym stopniu swobody.
 26. Tłumienie drgań.
 27. Wibroizolacja.
 28. Rodzaje drgań.
 29. Obwiednia obciążeń dopuszczalnych.
 30. Schematy statyczne lotniczych struktur nośnych.

Zagadnienia dyplomowe dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka II stopień Specjalność: Awionika

red. Ryszard Perłowski
 1. Generowanie optymalnych drzew decyzyjnych.
 2. Zbiory rozmyte (typowe funkcje przynależności, podstawowe operacje na zbiorach).
 3. System wnioskowania rozmytego ( budowa, rola poszczególnych bloków, metody defuzyfikacji).
 4. Tablica decyzyjna w ujęciu zbiorów przybliżonych (badanie spójności tablicy, usuwalności atrybutów warunkowych).
 5. Sztuczne sieci neuronowe (typy sieci,  uczenie SSN).
 6. Narysuj wykres intensywności uszkodzeń.
 7. Wymień co najmniej trzy sekcje normy DO 160 nie wymagające pracy urządzenia badanego podczas testu.
 8. Wymień skutki  zmian temperatury na pracę urządzeń awionicznych.
 9. W jaki sposób przebiega badanie oporności na wilgoć.
 10. W jaki sposób prowadzone jest badanie na udary.
 11. Jakie napięcia stosowane są przy badaniu ESD.
 12. Sposoby połączeń elektrycznych urządzeń pokładowych.
 13. Warunki uruchomienia produkcji awioniki lotniczej.
 14. Rodzaje i parametry złącz elektrycznych.
 15. Co zawiera karta realizacji wyrobu?
 16. Montaż THT i SMD wyjaśnij różnice.
 17. Jakie są etapy kontroli jakości?
 18. Co to jest parszywa 12 w czynniku ludzkim (Podaj i opisz 3 przykładowe czynniki)
 19. Opisz różnice pomiędzy widzeniem fotopowym i skotopowym w kontekście budowy oka ludzkiego
 20. Podaj główne cechy, które opisują wybrany typ temperamentu (wybrać jeden: sangwinika, flegmatyka, choleryka lub melancholika)
 21. Opisz zasadę działania kanałów półkolistych i do czego służą
 22. Plamka żółta - opisz zagadnienie w kontekście budowy oka oraz błędów percepcji
 23. Kompensacja zakłócenia w układzie pomiarowym
 24. Standaryzacja sterowania aparaturą pomiarową
 25. Zasada filtracji Kalmana w pomiarach
 26. Realizacja filtru cyfrowego
 27. Optymalizacja filtra komplementarnego
 28. Wykorzystanie logiki rozmytej do wzorcowania układu pomiarowego
 29. Sygnały– podstawowe pojęcia.
 30. Podstawowe właściwości sygnałów.
 31. Właściwości częstotliwościowe sygnałów.
 32. Filtracja sygnałów – filtry ciągłe.
 33. Filtracja sygnałów – filtry cyfrowe.
 34. Identyfikacja systemów – modelowanie, planowanie eksperymentów, estymacja.
 35. Opisz komponenty oraz zasadę działania silnika rakietowego na paliwo ciekłe.
 36. Opisz pojęcie „pasów Van Allena”.
 37. Podaj kluczowe funkcje i zdefiniuj podstawowe parametry załogowych statków kosmicznych.
 38. Podaj przykłady trzech rosyjskich i trzech amerykańskich programów kosmicznych.
 39. Opisz przyczyny katastrof amerykańskich promów kosmicznych Columbia i Challenger

Zagadnienia dyplomowe dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka II stopień Specjalność: Pilotaż

red. Ryszard Perłowski
 1. systemy lądowania (ILS i MLS),
 2. systemy wspierające podstawowe konstelacje GNSS (SBAS i GBAS),
 3. systemy radiolokacyjne (PSR, SSR),
 4. pasożytnicza modulacja sygnałów radiowych w samolotach o napędzie śmigłowym,
 5. transponder ATC,
 6. radar pogodowy,
 7. system ADIRS,
 8. systemy nawigacyjne INS, GNSS, TRN,
 9. systemy antykolizyjne klasy ACAS,
 10. systemy antykolizyjne klasy TAWS,
 11. systemy syntetycznej i wzmocnione wizji, integracja (SVS i EVS, SEVS),
 12. system sterowania FBW.
 13. Równowaga podłużna samolotu – definicja, założenia, warunki
 14. Kąt wychylenia steru do równowagi
 15. Podłużna stateczność statyczna samolotu – definicja, założenia, warunki
 16. Zapas stateczności – definicja, wpływ położenia środka ciężkości samolotu
 17. Stateczność statyczna boczna i kierunkowa samolotu
 18. Sterowność podłużna samolotu – definicja, ocena sterowności
 19. Sterowność boczna samolotu – definicje, ocena sterowności
 20. Uproszczona ocena stateczności dynamicznej podłużnej
 21. Uproszczona ocena stateczności dynamicznej bocznej
 22. Charakterystyka układów współrzędnych wykorzystywanych w dynamice lotu
 23. Osobowość człowieka,
 24. Proces przetwarzania informacji przez człowieka,
 25. Umiejętności interpersonalne,
 26. Stres,
 27. Teoria wypadków lotniczych,
 28. Przyczyny wypadków,
 29. Zasady badania wypadków,
 30. Przepisy dotyczące zasad bespieczeństwa lotniczego
 31. Sygnały– podstawowe pojęcia.
 32. Podstawowe właściwości sygnałów.
 33. Właściwości częstotliwościowe sygnałów.
 34. Filtracja sygnałów – filtry ciągłe.
 35. Filtracja sygnałów – filtry cyfrowe.
 36. Identyfikacja systemów – modelowanie, planowanie eksperymentów, estymacja.
 37. Rozwiązania problemów modelowania i symulacji procesów technicznych
 38. Rozwiązywanie równań liniowych w odniesieniu do problemów projektowania
 39. Problemy aproksymacji i interpolacji w zastosowaniu do zagadnień technicznych (projektowanie i badania)
 40. Rozwiązywanie problemów aproksymacji i interpolacji wyników badań
 41. Schematy symulacyjnych urządzeń technicznych i wykonywanie symulacji
 42. Osiagi samolotu a planowanie
 43. Wpływ warunków atmosferycznych na planowanie lotu
 44. Przepisy lotnicze a zasady planowania lotu
 45. Opisz komponenty oraz zasadę działania silnika rakietowego na paliwo ciekłe.
 46. Opisz pojęcie „pasów Van Allena”.
 47. Podaj kluczowe funkcje i zdefiniuj podstawowe parametry załogowych statków kosmicznych.
 48. Podaj przykłady trzech rosyjskich i trzech amerykańskich programów kosmicznych.
 49. Opisz przyczyny katastrof amerykańskich promów kosmicznych Columbia i Challenger

Zagadnienia dyplomowe dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka II stopień Specjalność: Płatowce

red. Ryszard Perłowski
 1. Metody rozwiązywania równań nieliniowych
 2. Rozwiązywanie układów równań liniowych  - metody
 3. Interpolacja – na czym polega przykład zastosowania w rozwiązywaniu zadań w zagadnieniach technicznych
 4. Aproksymacja – na czym polega przykład zastosowania do rozwiązywania zagadnień technicznych
 5. Całkowanie numeryczne – metody i przykłady zastosowania w obliczeniach technicznych
 6. Zagadnienia linearyzacji – przykład zastosowania  w obliczeniach technicznych
 7. Charakterystyka metody Design of experiments – DOE
 8. Charakterystyka metody Technology Identification, Evaluation and Selection – TIES
 9. Modele surogatowe
 10. Charakterystyka metody zmiennej wierności (Multi fidelity)
 11. Analiza czułości modeli
 12. Interpolacja numeryczna
 13. Aproksymacja numeryczna
 14. Przybliżone rozwiązywanie równań nieliniowych i ich układów
 15. Całkowanie numeryczne
 16. Rozwiązywanie układów algebraicznych równań liniowych
 17. Metody rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych
 18. Systemy projektowania geometrycznego – charakterystyka, zastosowanie
 19. Systemy projektowania konstrukcyjnego i strukturalnego – charakterystyka i zastosowanie
 20. Systemy numerycznej analizy przepływów – charakterystyka i zastosowanie
 21. Numeryczna optymalizacja konstrukcji – sformułowanie problemu
 22. Systems engineering
 23. Wpływ liczby Macha na charakterystyki aerodynamiczne profilu lotniczego.
 24. Warstwa przyścienna na profilu lotniczym.
 25. Wpływ mechanizacji skrzydła na jego charakterystyki aerodynamiczne.
 26. Mechanizm powstawania oporu indukowanego.
 27. Metody sterowanie warstwą przyścienną.
 28. Sygnały– podstawowe pojęcia.
 29. Podstawowe właściwości sygnałów.
 30. Właściwości częstotliwościowe sygnałów.
 31. Filtracja sygnałów – filtry ciągłe.
 32. Filtracja sygnałów – filtry cyfrowe.
 33. Identyfikacja systemów – modelowanie, planowanie eksperymentów, estymacja.
 34. Opisz komponenty oraz zasadę działania silnika rakietowego na paliwo ciekłe.
 35. Opisz pojęcie „pasów Van Allena”.
 36. Podaj kluczowe funkcje i zdefiniuj podstawowe parametry załogowych statków kosmicznych.
 37. Podaj przykłady trzech rosyjskich i trzech amerykańskich programów kosmicznych.
 38. Opisz przyczyny katastrof amerykańskich promów kosmicznych Columbia i Challenger

Zagadnienia dyplomowe dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka II stopień Specjalność: Silniki Lotnicze

red. Ryszard Perłowski
 1. Metody rozwiązywania równań nieliniowych
 2. Rozwiązywanie układów równań liniowych  - metody
 3. Interpolacja – na czym polega przykład zastosowania w rozwiązywaniu zadań w zagadnieniach technicznych
 4. Aproksymacja – na czym polega przykład zastosowania do rozwiązywania zagadnień technicznych
 5. Całkowanie numeryczne – metody i przykłady zastosowania w obliczeniach technicznych
 6. Zagadnienia linearyzacji – przykład zastosowania  w obliczeniach technicznych
 7. Dekompozycja modelu silnika -  na czym polega, jakie są zalety i wady
 8. Rodzaje modeli numerycznych silnika – podział ze względu na ilość uwzględnianych wymiarów i rodzaj przepływającego czynnika
 9. Parametry zredukowane silnika – podać przykłady, jaka jest ich rola w ocenie efektywności silnika
 10. Zależności ciągu i jednostkowego zużycia paliwa od wybranych parametrów eksploatacyjnych  - prędkości obrotowej, prędkości i wysokości lotu
 11. Obliczenia dla punktu obliczeniowego i poza punktem obliczeniowym  - omówienie problemu
 12. Charakterystyka sprężarki – omówienie podstawowych parametrów
 13. Problematyka obliczeń silnika z mieszalnikiem i dopalaczem -  założenia i ograniczenia
 14. Lepkości dynamiczna
 15. Związek między lepkością kinematyczną i dynamiczną
 16. Liczba Nusselta
 17. Przewodności cieplna
 18. Emisyjność cieplna ciała doskonale czarnego
 19. Temperatura bezwzględna w prawie Stefana-Boltzmanna
 20. Równania kryterialne dla konwekcji swobodnej
 21. Dyfuzyjność cieplna
 22. Liczba Fouriera
 23. Rozkład temperatury podczas jednowymiarowego przewodzenia ciepła
 24. Całkowity opór termiczny przewodzenia ciepła
 25. Liczba Prandtla w zagadnieniach wymiany ciepła
 26. Prawa Ficka dla wymiany masy
 27. Jak nazywa się instytucja zarządzająca lotnictwem w Polsce? Jakie są jej kompetencje?
 28. Jak nazywa się instytucja zarządzająca lotnictwem w Unii Europejskiej? Jakie są jej kompetencje?
 29. CS-E - co to jest?
 30. Co oznacza skrót OEI?
 31. Co to jest i jakie informacje można znaleźć w TCDS dla silnika lotniczego?
 32. Co oznacza skrót ETOPS i jak należy go interpretować?
 33. Definicja optymalizacji?
 34. Pierwsza i druga zasada konstrukcji - różnice?
 35. Najczęściej używane funkcje celu w optymalizacji konstrukcji?
 36. Ograniczenia w optymalizacji konstrukcji - podział i przykłady?
 37. Optymalizacja topologiczna - na czym polega?
 38. Tradycyjny proces rozwoju produktu a proces oparty na optymalizacji topologicznej?
 39. Modelowanie parametryczne w systemach CAD?
 40. Modelowanie bryłowe a modelowanie powierzchniowe, różnice, wady, zalety?
 41. Podstawowe moduły w współczesnych systemach CAD?
 42. Działania boolowskie podczas modelowania w systemach CAD?
 43. Zalety tworzenia dokumentacji płaskiej w systemach CAD?
 44. Cykl życia samolotu – etapy, charakterystyka
 45. Analiza kosztów użytkowania samolotu - struktura, składniki
 46. Wskaźniki stosowane w ocenie eksploatacji statków powietrznych – przykłady, charakterystyka
 47. Charakterystyka grup obsług statku powietrznego
 48. Rodzaje i charakterystyka remontów samolotu
 49. Strategie eksploatacji lotniczych systemów technicznych (resursowa, według stanu) – charakterystyka
 50. Charakterystyka systemu MSG oraz EMSG
 51. Klasyfikacja zdarzeń lotniczych
 52. Bezpieczeństwo lotu – definicja, charakterystyka
 53. Charakterystyka wybranych kultur bezpieczeństwa
 54. Modele elementów systemów bezpieczeństwa w lotnictwie – charakterystyka wybranych przykładów
 55. Podać sposoby wyznaczania charakterystyk obrotowych silnika turbinowego (charakterystyka stoiskowa).
 56. Podać wzór na parametr ciąg silnika turbinowego (dwu i jednoprzepływowego).
 57. Podać wzór na parametr ciągu zredukowanego.
 58. Jak zmienia się ciąg silnika odrzutowego dwuprzepływowego wraz ze wzrostem wydatku masowego czynnika przepływającego przez silnik?
 59. Jak zmienia się jednostkowe zużycie paliwa silnika odrzutowego dwuprzepływowego  wraz ze wzrostem wydatku masowego czynnika przepływającego przez silnik?
 60. Do jakich przepisów odnosimy się  podczas badań i testów silników odrzutowych?
 61. Po co dokonuje się redukcji parametrów osiągowych silników odrzutowych?
 62. Narysować charakterystykę silnika odrzutowego dwuprzepływowego(stoiskową)?
 63. Narysować charakterystykę prędkościowo-wysokościową silnika odrzutowego dwuprzepływowego?
 64. Narysować charakterystykę prędkościowo-wysokościową silnika odrzutowego jednoprzepływowego?
 65. Narysować schemat dyszy zbieżno-rozbieżnej o stałej geometrii
 66. Z jakiego równania określa się szerokość kanału (wysokość łopatki) na wylocie wirnika sprężarki promieniowej
 67. Schemat łopatki dyfuzora łopatkowego z łopatkami o stałej grubości
 68. Z jakiego równania określa się pole powierzchni przekroju kanału przed wirnikiem dowolnego stopnia sprężarki osiowej
 69. Z jakiego równania określa się przekrój wlotowy wieńca dyszowego stopnia turbiny osiowej
 70. Sygnały– podstawowe pojęcia.
 71. Podstawowe właściwości sygnałów.
 72. Właściwości częstotliwościowe sygnałów.
 73. Filtracja sygnałów – filtry ciągłe.
 74. Filtracja sygnałów – filtry cyfrowe.
 75. Identyfikacja systemów – modelowanie, planowanie eksperymentów, estymacja.
 76. Opisz komponenty oraz zasadę działania silnika rakietowego na paliwo ciekłe.
 77. Opisz pojęcie „pasów Van Allena”.
 78. Podaj kluczowe funkcje i zdefiniuj podstawowe parametry załogowych statków kosmicznych.
 79. Podaj przykłady trzech rosyjskich i trzech amerykańskich programów kosmicznych.
 80. Opisz przyczyny katastrof amerykańskich promów kosmicznych Columbia i Challenger
 81. Metody doświadczalne pomiaru drgań
 82. Zjawisko rezonansu - charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa
 83. Zjawisko samocentrowania wałów
 84. Wykres rezonansowy Campbella dla obiektów o stałej częstotliwości rezonansowej
 85. Wykres rezonansowy Campbella dla łopatki turbiny.
 86. Przyczyny uszkodzeń eksploatacyjnych łopatek sprężarki.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję