Strona: Mechatronika / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

 

Mechatronika

Zagadnienia dyplomowe dla kierunku Mechatronika I stopień Specjalność: Informatyka i Robotyka

red. Ryszard Perłowski
 1. Napędy i przekładnie w robotyce - rodzaje
 2. Macierze obrotu względem poszczególnych osi
 3. Przekształcenie jednorodne
 4. Notacja Denavita-Hartenberga - podstawowe założenia i wielkości
 5. Zadanie proste i odwrotne dynamiki robotów
 6. Podział sterowników ze względu na typ budowy, liczbę obsługiwanych punktów.
 7. Zakłócenia oddziałujące na PLC.
 8. Etapy realizacji programu sterownika, typy bloków organizacyjnych.
 9. Model pamięci sterownika, pamięć obrazu sterownika.
 10. Przerwania w sterowniku.
 11. Opis zadań kinematyki robotów
 12. Układy odniesienia w robotyce
 13. Kalibracja robotów
 14. Programowanie robotów on-line
 15. Programowanie robotów off-line
 16. Systemy sterowania, sterowniki PLC, sposoby budowy systemów, protokoły komunikacyjne
 17. Przemysłowe standardy komunikacji
 18. Systemy typu SCADA
 19. Podstawy projektowania systemów sterowania dyskretnymi procesami produkcyjnymi
 20. Integracja różnych systemów komunikacji
 21. Podaj i scharakteryzuj strukturę sieci jednowarstwowej stosownej w robotyce.
 22. Podaj i omów metody uczenia sieci neuronowych.
 23. Podaj i omów strukturę modelu rozmytego.
 24. Podaj rozdaje modeli rozmytych i omów ich główne różnice.
 25. Scharakteryzuj model Mamdaniego i podaj dwa sposoby jego realizacji.
 26. Narysuj podstawowy schemat sterowania robotów i omów jego strukturę.
 27. Scharakteryzuj układy o zmiennej strukturze.
 28. Wyjaśnij pojecie sterowania ślizgowego.
 29. Wyjaśnij sterowanie odporne robotów.
 30. Omów problematykę sterowania adaptacyjnego.
 31. Czym się charakteryzuje opis układu dynamicznego w przestrzeni stanów, podaj przykład.
 32. Wyjaśnij pojęcie stabilności układu w kontekście opisu w przestrzeni stanu.
 33. Podaj i omów graficzną interpretację stabilności Lagunowa.
 34. Omów znane Ci metody syntezy sterowania obiektem opisanym w przestrzeni stanów.
 35. Wyjaśnij pojęcie obserwatora stanu i jego zastosowania.
 36. Scharakteryzuj neuronowe sterowanie mobilnych robotów kołowych.
 37. Scharakteryzuj rozmyte sterowanie robotów manipulacyjnych.
 38. Wyjaśnij  i podaj strukturę sterowania behawioralnego.
 39. Scharakteryzuj elementarne zachowanie typu „idź do celu”.
 40. Omów ideę  sterowania siłą w układzie robot  manipulacyjny – środowisko.
 41. Istota komputerowej integracji wytwarzania
 42. Metody programowania obrabiarek CNC
 43. Programowanie automatyczne obrabiarek CAD/CAM
 44. Sterowanie DNC i sterowanie adaptacyjne
 45. Programowanie interpolacji liniowej i kołowej
 46. Najważniejsze cechy systemów CAD
 47. Rodzaje modeli CAD
 48. Podstawowe więzi w modelowaniu zespołów
 49. Podstawowe elementy kształtujące (operacje) w modelowaniu bryłowym
 50. Cechy projektowania równoległego
 51. Wprowadzenie do modelowania w Matlabie, zmienne i wyrażenia, operacje na macierzach, zapis i odczyt przestrzeni roboczej do pliku, zmienne specjalne i stałe, elementarne funkcje matematyczne. Podstawy grafiki 2D, wykresy funkcji jednej zmiennej, komentarze na wykresie.
 52. M-pliki, m-pliki funkcyjne, wprowadzenie do programowania w Matlabie.
 53. Pakiet symulacji układów dynamicznych Simulink, definiowanie modeli graficznych. Modelowanie graficzne i symulacja zadania prostego kinematyki punktu.
 54. Pakiet symulacji układów dynamicznych Simulink, rozwiązywanie równań różniczkowych.
 55. Współpraca pakietu Matlab/Simulink z systemem i otoczeniem, eksport oraz import danych.
 56. Maple - przykłady prostych obliczeń symbolicznych, wizualizacja rozwiązań, obliczenia symboliczne, operacje na wektorach i macierzach, grafika-2D, rozwiązywanie równań różniczkowych.
 57. Manipulator i pedipulator
 58. Dokładność i powtarzalność
 59. Przestrzenie robocze
 60. Chwytaki i ich zadania
 61. Niedogodności stosowania chwytaków magnetycznych
 62. Obciążenia stałe i zmienne w konstrukcji maszyn.
 63. Naprężenia dopuszczalne „k” przy obciążeniach stałych i zmiennych.
 64. Połączenia gwintowe – przypadki obciążenia połączenia.
 65. Sprzęgła – ogólna charakterystyka.
 66. Przekładnie zębate z kołami walcowymi – korekcja zazębienia.
 67. Przekładnie pasowe – ogólna charakterystyka.
 68. Charakterystyka podstawowych grup materiałów inżynierskich.
 69. Defekty sieci krystalicznej.
 70. Budowa stopów dwuskładnikowych – układy równowagi fazowej.
 71. Układ równowagi fazowej stopów Fe-Fe3C.
 72. Stopy żelaza z węglem – podział i charakterystyka.
 73. Obróbka cieplna stopów aluminium.
 74. Kompozyty – właściwości i zastosowanie.
 75. Równowaga statyczna układu sił
 76. Opis kinematyki bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim
 77. Energia kinetyczna i potencjalna bryły
 78. Praca, moc siły i układu sił
 79. Opis dynamiki bryły z zastosowaniem różniczkowych równań ruchu
 80. Budowa systemów wizyjnych, realizacje sprzętowe, aplikacje przemysłowe
 81. Akwizycja obrazu, wstępna filtracja obrazu
 82. Filtry bezkontekstowe
 83. Filtry kontekstowe
 84. Segmentacja oraz indeksacja obrazu
 85. Współczynniki kształtu obrazów
 86. Wizyjne systemy rozpoznawania obiektów
 87. Pomiary z wykorzystaniem systemów wizyjnych
 88. Wyznacz charakterystykę skokową układu

Zagadnienia dyplomowe dla kierunku Mechatronika I stopień Specjalność: Komputerowe wspomaganie projektowania

red. Ryszard Perłowski
 1. Rodzaje uszkodzeń kół zębatych walcowych
 2. Przełożenie geometryczne a kinematyczne
 3. Zalety i wady przekładni obiegowych
 4. Materiały stosowane w przekładniach ślimakowych
 5. Przekładnie cięgnowe - rodzaje
 6. Analiza niepewności pomiarowej metodami typu A
 7. Określenie dokładności pomiarów pośrednich
 8. Elementy elektronicznego układu pomiarowego
 9. Interpretacja parametrów przetwornika analogowo-cyfrowego
 10. Tolerancja wymiaru i metody sprawdzania
 11. Współrzędnościowa technika pomiarowa
 12. Najważniejsze cechy systemów CAD
 13. Rodzaje modeli CAD
 14. Podstawowe więzi w modelowaniu zespołów
 15. Podstawowe elementy kształtujące (operacje) w modelowaniu bryłowym
 16. Cechy projektowania równoległego
 17. Wprowadzenie do modelowania w Matlabie, zmienne i wyrażenia, operacje na macierzach, zapis i odczyt przestrzeni roboczej do pliku, zmienne specjalne i stałe, elementarne funkcje matematyczne. Podstawy grafiki 2D, wykresy funkcji jednej zmiennej, komentarze na wykresie.
 18. M-pliki, m-pliki funkcyjne, wprowadzenie do programowania w Matlabie.
 19. Pakiet symulacji układów dynamicznych Simulink, definiowanie modeli graficznych. Modelowanie graficzne i symulacja zadania prostego kinematyki punktu.
 20. Pakiet symulacji układów dynamicznych Simulink, rozwiązywanie równań różniczkowych.
 21. Współpraca pakietu Matlab/Simulink z systemem i otoczeniem, eksport oraz import danych.
 22. Maple - przykłady prostych obliczeń symbolicznych, wizualizacja rozwiązań, obliczenia symboliczne, operacje na wektorach i macierzach, grafika-2D, rozwiązywanie równań różniczkowych.
 23. Manipulator i pedipulator
 24. Dokładność i powtarzalność
 25. Przestrzenie robocze
 26. Chwytaki i ich zadania
 27. Niedogodności stosowania chwytaków magnetycznych
 28. Obciążenia stałe i zmienne w konstrukcji maszyn.
 29. Rozdzielacz monostabilny  5/2 sterowany pneumatycznie.
 30. Rozdzielacz drogowy 3/2 sterowany bezpośrednio  kierunkowy, impulsowy
 31. Rozdzielacz bistabilny 5/2 pneumatyczny
 32. Elektrozawór pośredni bistabilny 5/2
 33. Zawór szybkiego spustu.
 34. Siłownik 4 pozycyjny.
 35. Układ czasowy w wersji opóźniającej impuls 
 36. Symulacje komputerowe w projektowaniu (Mechatronika I stopień)
 37. Regularyzowane operacje Boole’a – definicja
 38. Modelowanie wielobryłowe – charakterystyka
 39. Symulacja kinematyczna – charakterystyka
 40. Zasady tworzenia symulacji kinematycznej
 41. Metody modelowania złożeń
 42. Naprężenia dopuszczalne „k” przy obciążeniach stałych i zmiennych.
 43. Połączenia gwintowe – przypadki obciążenia połączenia.
 44. Sprzęgła – ogólna charakterystyka.
 45. Przekładnie zębate z kołami walcowymi – korekcja zazębienia.
 46. Przekładnie pasowe – ogólna charakterystyka.
 47. Charakterystyka podstawowych grup materiałów inżynierskich.
 48. Defekty sieci krystalicznej.
 49. Budowa stopów dwuskładnikowych – układy równowagi fazowej.
 50. Układ równowagi fazowej stopów Fe-Fe3C.
 51. Stopy żelaza z węglem – podział i charakterystyka.
 52. Obróbka cieplna stopów aluminium.
 53. Kompozyty – właściwości i zastosowanie.
 54. Równowaga statyczna układu sił
 55. Opis kinematyki bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim
 56. Energia kinetyczna i potencjalna bryły
 57. Praca, moc siły i układu sił
 58. Opis dynamiki bryły z zastosowaniem różniczkowych równań ruchu
 59. Budowa systemów wizyjnych, realizacje sprzętowe, aplikacje przemysłowe
 60. Akwizycja obrazu, wstępna filtracja obrazu
 61. Filtry bezkontekstowe
 62. Proces obróbki danych dla przyrostowych systemów wytwarzania
 63. Podział metod przyrostowego wytwarzania
 64. Materiały stosowane w procesach szybkiego prototypowania
 65. Charakterystyka modelowania 3D-CAD na potrzeby szybkiego prototypowania
 66. Ocena dokładności prototypów wytwarzanych przyrostowo
 67. Projektowanie funkcjonalne (na przykładzie programu Inventor).
 68. Sposoby parametryzacji części 3D w programie Inventor.
 69. Modelowanie hybrydowe (na przykładzie programu Inventor).
 70. Metody tworzenia złożeń.
 71. Adaptacyjność części.
 72. Równowaga statyczna układu sił
 73. Opis kinematyki bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim
 74. Energia kinetyczna i potencjalna bryły
 75. Praca, moc siły i układu sił
 76. Opis dynamiki bryły z zastosowaniem różniczkowych równań ruchu
 77. Metody pomiaru drogi i kąta w urządzeniach mechatronicznych - wymienić 5;
 78. Pomiary przemieszczenia i kąta obrotu z wykorzystaniem sensorów potencjometrycznych, określić zasadę działania oraz przykłady zastosowania;
 79. Inkrementalne metody pomiarowe drogi - zdefiniować; narysować schemat enkodera; wskazać jakie są sygnały wyjściowe enkodera;
 80. Określenie pozycji za pomocą czujników ultradźwiękowych - zasada pomiaru odległości, schemat sensora, wymienić przykłady zastosowań;
 81. Określanie pozycji z wykorzystaniem enkoderów absolutnych - schemat enkodera, zasada pomiaru pozycji;
 82. Określanie pozycji z wykorzystaniem nawigacji inercyjnej - wymienić elementy systemu, jego wady i zalety, wymienić 3 zastosowania.
 83. Filtry kontekstowe
 84. Segmentacja oraz indeksacja obrazu
 85. Współczynniki kształtu obrazów
 86. Wizyjne systemy rozpoznawania obiektów
 87. Pomiary z wykorzystaniem systemów wizyjnych
 88. Wyznacz charakterystykę skokową układu

Zagadnienia dyplomowe dla kierunku Mechatronika II stopień Specjalność: Informatyka i robotyka

red. Ryszard Perłowski
 1. Planowanie obciążeń czasowych urządzeń
 2. Okresowe przeglądy urządzeń mechatronicznych
 3. Badania eksploatacyjne urządzeń
 4. Diagnostyka urządzeń mechatronicznych
 5. Dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń mechatronicznych
 6. Serwisowanie urządzeń na wybranych przykładach
 7. Praca robotów w trybach ręcznym i automatycznym
 8. Definiowanie układu odniesienia narzędzia
 9. Definiowanie układu odniesienia obiektu
 10. Programowanie robota podstawowe komendy ruchu
 11. Programowanie robota w ruchach zależnych
 12. Omówić pojęcie mechatroniki
 13. Omówić sens mechatroniczny wybranego urządzenia
 14. Omówić trzy podstawowe powody integrowania składników mechanicznych, elektronicznych i informatycznych w celu uzyskania urządzenia mechatronicznego
 15. Wymienić czynniki stymulujące rozwój urządzeń mechatronicznych 
 16. Omówić klasyfikację robotów ze względu na rodzaj zastosowanych napędów
 17. Wymienić (min. 3) oraz scharakteryzować jedną z norm dotyczących bezpieczeństwa systemów zrobotyzowanych;
 18. Klasyfikacja technicznych środków bezpieczeństwa stacji zrobotyzowanych – wymienić lub narysować schemat.;
 19. Wymienić etapy budowy stanowiska zrobotyzowanego;
 20. Wymienić zalety (min. 7) i wady (min. 3) robotyzacji procesów;
 21. Wymienić najważniejsze elementy zrobotyzowanych stanowisk do spawania, malowania, paletyzacji;
 22. Wymienić metody korekcji ścieżki robota i jedną scharakteryzować;
 23. Zalety i wady programowania robotów off-line i on-line wymienić po 5.
 24. Wymienić najczęściej stosowane typy aktorów we współczesnych systemach mechatronicznych;
 25. Scharakteryzować typy sensorów stosowanych w systemach mechatronicznych oraz kryteria ich zastosowań;
 26. Wymienić  i scharakteryzować jedno z narzędzi projektowania systemów mechatronicznych;
 27. Wyminić znane (min. 3) języki programowanie wysokiego poziomu stosowane w sterowaniu manipulatorami przemysłowymi;
 28. Scharakteryzować oraz podać przykłady (min. 3) oprogramowania do zaawansowanych symulacji funkcjonowania systemów mechatronicznych
 29. Definicja osi sterowanej numerycznie, naszkicuj przykładowy układ i zwroty osi przykładowej obrabiarki.
 30. Przedstaw i porównaj znane Ci metody tworzenia obróbkowych programów technologicznych.
 31. Istotne warunki w doborze tocznych zestawów prowadnicowych.
 32. Korpusy obrabiarek numerycznych, zadania, wymagania, stosowane technologie wytwarzania i materiały.
 33. PLC - wyjaśnij pojęcie, cykl działania, jakie pełni funkcje w obrabiarce sterowanej numerycznie
 34. Budowa systemu CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing)
 35. Struktura funkcjonalna elastycznych systemów wytwarzania
 36. System sterowania wytwarzaniem DNC
 37. Gniazdowa forma organizacji produkcji ESP
 38. Forma organizacji produkcji z centralnym magazynem produkcyjnym
 39. Zasada prac przygotowanych
 40. Formalizmy matematyczne opisu dynamiki (ogólne równanie dynamiki, zasada równowagi kinetostatycznej, równania Lagrange'a)

Zagadnienia dyplomowe dla kierunku Mechatronika II stopień Specjalność : Komputerowe wspomaganie projektowania

red. Ryszard Perłowski
 1. Metody tworzenia powierzchni z wykorzystaniem krzywych.
 2. Metody zaokrąglania powierzchni.
 3. Prawa zadawane geometrycznie.
 4. Ciągłość połączenia krzywych i powierzchni.
 5. Przycinanie powierzchni.
 6. Modelowanie hybrydowe - sposoby przekształcania modeli powierzchniowych w bryłowe.
 7. Modelowanie powierzchni elipsoidalnych.
 8. Modelowanie krzywych zadanych równaniami parametrycznymi (np. równaniem parametrycznym ewolwenty).
 9. Rozwinięcia powierzchni.
 10. Powierzchnie śrubowe.
 11. Deformacje i morfing powierzchni.
 12. Modelowanie subpowierzchniowe w projektowaniu koncepcyjnym.
 13. Modelowanie parametrycznej rodziny elementów podobnych.
 14. Projektowanie z użyciem eksperymentu (DOE - Design Of Experiments).
 15. Błędy w modelowaniu numerycznym zagadnień analizy wytrzymałościowej w konstrukcji maszyn z użyciem MES.
 16. Numeryczne metody modelowania zjawisk w eksploatacji konstrukcji maszyn.
 17. Linowa i nieliniowa analiza MES.
 18. Zagadnienie analizy implicite a explicite w MES.
 19. Model ideowy realizacji metody komputerowej.
 20. Zagadnienie małych i dużych przemieszczeń w metodach numerycznych opartych o MES.
 21. Projektowanie funkcjonalne – definicja i przykłady
 22. Modelowanie bryłowe kół zębatych systemach CAD
 23. Symulacja kinematyczna – charakterystyka
 24. Modelowanie adaptacyjne
 25. Formaty wymiany danych stosowane w systemach CAD
 26. Modelowanie hybrydowe
 27. Proces obróbki danych dla przyrostowych systemów wytwarzania
 28. Podział metod przyrostowego wytwarzania
 29. Materiały stosowane w procesach szybkiego prototypowania
 30. Charakterystyka modelowania 3D-CAD na potrzeby szybkiego prototypowania
 31. Ocena dokładności prototypów wytwarzanych przyrostowo
 32. Budowa systemu CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing)
 33. Struktura funkcjonalna elastycznych systemów wytwarzania
 34. System sterowania wytwarzaniem DNC
 35. Gniazdowa forma organizacji produkcji ESP
 36. Forma organizacji produkcji z centralnym magazynem produkcyjnym
 37. Technologia grupowania części (technologia grup)
 38. Zalety i wady robotyzacji procesów technologicznych
 39. Modele cyklu życiowego systemu informatycznego
 40. Podstawy języka Unified Modeling Language (UML)

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję