Strona: Studia doktoranckie / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

 

Studia doktoranckie

W roku akademickim 2000/2001 na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej uruchomiono studia doktoranckie w zakresie BUDOWY i EKSPLOATACJI MASZYN. Od 2006 r. studia doktoranckie prowadzone są również w zakresie dyscypliny MECHANIKA (w tym LOTNICTWO). Ta nowa forma studiów (studia III stopnia) wyniknęła z faktu, że bardzo szybki rozwój naukowy Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa umożliwił Wydziałowi uzyskanie praw nadawania stopnia doktora habilitowanego. Na Wydziale zatrudnionych jest 52 samodzielnych pracowników naukowych (profesorów i doktorów habilitowanych), którzy mogą objąć indywidualną opieką naukową uczestników studiów doktoranckich.

Zasady ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich określone są uchwałą Senatu PRz.

Nabór kandydatów na studia doktoranckie realizowany jest poprzez System Internetowej Rekrutacji (SIR).

Studia doktoranckie prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Trwają 4 lata, prowadzone są według planów i programów, które dają uczestnikom tych studiów większe możliwości poznania nowoczesnych metod budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych, w tym z obszaru techniki lotniczej. Studia te jako trzeci etap kształcenia kadry naukowo-technicznej, przeznaczone są dla dobrze przygotowanych absolwentów studiów magisterskich o kierunku mechanicznym, którzy wykazują duże zaangażowanie w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych. Studia doktoranckie kończą się obroną przygotowanej pracy doktorskiej, co jest podstawą do nadania uczestnikom studiów stopnia doktora nauk technicznych.

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa umożliwia uczestnikom studiów doktoranckich szeroki dostęp do literatury, aparatury naukowo-badawczej, daje możliwości korzystania z laboratoriów i pracowni Wydziału, zapewnia również właściwą opiekę naukową przy realizacji prac doktorskich. W cyklu realizacji programów studiów doktoranckich zwraca się szczególną uwagę na mechatroniczne podejście do zagadnień budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych, czyli na nowoczesne powiązanie i wykorzystanie wiadomości z zakresu szeroko rozumianej mechaniki, automatyki i informatyki, zarówno w zakresie konstrukcji jak również technologii maszyn i urządzeń mechanicznych.

Przyjęcie na studia doktoranckie wynika z konkursu kwalifikacyjnego, który przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać miejsce w domu studenckim oraz uzyskać świadczenia z funduszu pomocy materialnej, których rodzaj i wysokość zależy od sytuacji materialnej doktoranta.

Dodatkowe informacje nt. studiów dostępne są w ogłoszeniach, planach i dokumentach do pobrania

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia doktoranckie jako trzeci etap kształcenia kadry naukowo-technicznej, przeznaczone są dla dobrze przygotowanych absolwentów studiów magisterskich o kierunku mechanicznym, którzy wykazują duże zaangażowanie w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych. Pomagają one w realizacji rozprawy doktorskiej i przygotowują do jej obrony, co jest podstawą do nadania uczestnikom studiów stopnia doktora nauk technicznych.

Absolwent studiów doktoranckich, który obronił rozprawę doktorską posiada zaawansowaną, aktualną wiedzę o charakterze teoretycznym i praktycznym związaną z obszarem prowadzonych badań, jak również potrafi rozwiązywać złożone zadania i problemy związane z reprezentowaną dyscypliną naukową. Posiada ponadto wiedzę dotyczącą metodyki oraz prawnych i ekonomicznych uwarunkowań prowadzenia badań naukowych, a także potrafi dokumentować wyniki prac badawczych oraz przygotowywać publikacje naukowe. Potrafi także skutecznie porozumiewać się w środowisku naukowym i zawodowym oraz wykorzystywać praktycznie metody badawcze właściwe dla dyscypliny naukowej w której prowadził badania. Dodatkowo ma wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Po uzyskaniu stopnia doktora uczestnik studiów doktoranckich jest wszechstronnie przygotowany do wykonywania pracy naukowo-dydaktycznej w uczelniach wyższych i innych jednostkach naukowo-badawczych, a także do wykonywania zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych w zakładach przemysłowych.

Doktorat wdrożeniowy

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza został beneficjentem w II edycji programu pn. „Doktorat wdrożeniowy”.  Począwszy od roku akademickiego 2018/2019 uruchomiona zostaje wdrożeniowa ścieżka kariery akademickiej w ramach stacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinach: Budowa i eksploatacja maszyn oraz Inżynieria materiałowa.

Podstawowe informacje o programie Doktorat Wdrożeniowy znaleźć można na stronie internetowej MNiSW https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-w-ramach-ii-edycji-programu-doktorat-wdrozeniowy.html

Rekrutacja

Rekrutacja do programu możliwa będzie w ramach naboru na studia doktoranckie i przebiegać będzie równolegle do rekrutacji na studia doktoranckie rekrutacja
W dniu 17.09.2018 r. przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne do udziału w programie, a wyniki ogłoszone będą wspólnie z wynikami rekrutacji na studia.

Kandydat do udziału w programie musi dołączyć do podstawowej dokumentacji wymaganej w procesie rekrutacji na studia doktoranckie dodatkowe dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszenia do programu – na etapie zgłoszenia
  do udziału w programie wymaga się określenia tematu pracy doktorskiej, która realizowana będzie we współpracy z partnerem przemysłowym
 • zakres informacji dotyczący tematu wdrożeniowego projektu
 • list intencyjny od partnera przemysłowego potwierdzający wsparcie kandydata
  oraz proponowanego projektu doktorskiego

Dokumenty do pobrania:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 2. Zakres informacji dotyczący tematu wdrożeniowego projektu
 3. List intencyjny
 4. Wzór umowy trójstronnej w zakresie prowadzenia doktoratu wdrożeniowego
 5. Wzór umowy o przyznanie stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję