Strona: SIMP / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

 

SIMP

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH

oddział w Rzeszowie, ul. Kopernika 1,
35-959 Rzeszów,
tel. (0-17) 862-13-91/50,
http://www.simp.org.ptc.pl

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną, demokratyczną, samorządową i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 17 tys. inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

Podstawowym dokumentem prawnym, regulującym działalność SIMP jest statut, uchwalony przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SIMP w dn. 19 października 1996r. Zjazd ten obradował z okazji 70-lecia SIMP, przyjął także „Deklarację Ideowo-Programową SIMP-2000”, stanowiącą ideowe i programowe credo czasu współczesnego, oparte na przekazaniu Stanisława Staszica „Być narodowi użytecznym”.

Stowarzyszeniem kieruje Zarząd Główny, któremu podlega 48 oddziałów oraz 29 sekcji i towarzystw naukowo technicznych o charakterze branżowym.

CELE SIMP

 • Krzewienie nauki, techniki oraz propagowanie kultury i dobrych obyczajów
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków
 • Tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych
 • Dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników
 • Popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin 
 • Reprezentowanie i obrona interesów zawodowych swoich członków
 • Rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych
 • Troska o zabytki techniki i kultury materialnej
 • Dbałość o ochronę środowiska naturalnego
 • Propagowanie idei humanizacji techniki
 • Troska o młodzież, seniorów i niepełnosprawnych

 

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA SIMP

 • Program Czystszej Produkcji (strategia zarządzania środowiskiem naturalnym)
 • Działania na rzecz poprawy zyskowności (produktywności ) w polskich  przedsiębiorstwach
 • Wdrażanie Systemu Elektronicznej Wymiany Danych m.in. EDI)
 • Promocja i wdrażanie w przemyśle polskim nowoczesnych technologii w  zakresie komputerowego
 • Wspomagania projektowania i wytwarzania (CAD/CAM/CAE)
 • Systemy zapewnienia jakości (ISO, TQM) i certyfikacja wyrobów
 • Działania na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy
   

PRZESŁANKI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Uniwersalność i profesjonalizm - znacząca liczba zweryfikowanych specjalistów działających w ramach odpowiednich agend gospodarczych
 • Dostępność usług - ponad 60 podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w całym kraju
 • Tradycja - działalność wykorzystująca i budująca dorobek techniki polskiej
 • Doskonalenie zawodowe - prowadzone poprzez działalność szkoleniową i  wydawniczą, organizację konferencji i wymianę doświadczeń z organizacjami zagranicznymi
   

 


HISTORIA

Początki zorganizowanej działalności społecznej mechaników w Polsce, datujące się od II połowy XIX w., prowadzone były w ramach ogólnych Stowarzyszeń Technicznych tj. Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, Krakowskiego Towarzystwa Technicznego oraz Stowarzyszenia Technicznego w Warszawie. Proces integracji społecznego ruchu mechaników nastąpił na początku XX w.

Po odzyskaniu niepodległości w Polsce, rozpoczęły się prace nad utworzeniem samodzielnego stowarzyszenia mechaników. W dn. 28 czerwca 1926 r., grupa założycielska pod przewodnictwem prof. H. Mierzejewskiego doprowadziła do zebrania konstytucyjnego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich. Udział w tym zebraniu wzięło 37 osób ­członków założycieli SIMP, a pierwszym prezesem wybrany został prof. inż. Henryk Mierzejewski. W okresie od założenia Stowarzyszenia liczba jego członków systematycznie się zwiększała i wynosiła w 1929 r. - 85, w 1933 r. -140, 1934 r. -371. Początkowym założeniem SIMP było zrzeszanie elity mechaników polskich. Od 1934 r., z chwilą wybrania nowego prezesa Witolda K. Wierzejewskiego, założenia te zmieniono na rzecz stowarzyszenia o charakterze masowym i nastąpił wówczas szybki rozwój liczby członków SIMP (w czerwcu 1939 r. - już 1299). Najszerszą płaszczyzną wymiany informacji naukowych i technicznych były zjazdy inżynierów mechaników, których odbyło się w okresie międzywojennym 11 (z czego 9 w Warszawie i po jednym w Katowicach i we Lwowie).

Wybuch II wojny światowej przerwał zorganizowaną działalność mechaników polskich. Podczas okupacji włączyli się oni w działalność podziemną, m.in. w ramach Tajnej Organizacji Inżynierów, kierowanej przez prof. Stefana Bryłę. Wielu inżynierów mechaników w okresie okupacji brało udział w tajnym nauczaniu na poziomie wyższych szkół technicznych oraz uczestniczyło w opracowaniu książek i podręczników technicznych. Mechanicy polscy działali też w czasie wojny poza granicami kraju, w ramach różnych organizacji inżynierskich. Najliczniejszym, najbardziej znaczącym było i jest Stowarzyszenie Techników Polskich w  Wielkiej Brytanii.

Po wyzwoleniu, w marcu 1946 r., zwołano Nadzwyczajny Walny  Zjazd Delegatów Członków SIMP przy udziale środowisk inżynierskich z Krakowa, Poznania, Radomia, Skarżyska, Łodzi i Gliwic. Uchwalono na nim m. in., Statut SIMP oraz podjęto decyzję o przystąpieniu SIMP do nowo wówczas powołanej Naczelnej Organizacji Technicznej. Pierwszym powojennym prezesem SIMP został prof. Ludwik Uzarowicz.

Ważną dziedziną działalności SIMP były i są wydawnictwa. W latach 1947 – 50 istniał Instytut Wydawniczy SIMP, który w krótkim czasie wydał ok. 300 tys., egzemplarzy książek (w tym wielotomowy "Poradnik techniczny mechanika" i "Mały poradnik mechanika") oraz 700 zeszytów czasopism: "Przegląd Techniczny", "Mechanik", "Przegląd Spawalnictwa", "Technika Lotnicza". Znamienny wpływ na ukierunkowanie prac SIMP miał XXII Walny Zjazd Delegatów SIMP w Krakowie w 1972 r.

W tym okresie formy działalności społecznej SIMP uległy ogromnemu wzbogaceniu. Prawie na każdym szczeblu organizacyjnym stowarzyszenia wprowadzono działalność: odczytową, szkoleniową i konferencyjną, rzeczoznawczą, wydawniczą, wystawienniczą, kulturalno - oświatową i rekreacyjną. Działalność tę wzmocniły zwłaszcza powołane w celu realizacji działalności statutowej i gospodarczej dwie agendy SIMP:

- Zespół Ośrodków Doskonalenia Kadr ZODOK SIMP (utworzony w 1970 r., który skoordynował działalność szkoleniową),

- Zespół Rzeczoznawców SIMP (powołany w1958 r.), na bazie którego powstał Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego ZORPOT ­SIMP (1974 r.).

W latach osiemdziesiątych utworzono kolejne agendy SIMP: Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów ZOKJW SIMP, Centrum Eksportowe SIMPEX, Centrum Postępu Technicznego SIMP im. prof. inż. H. Mierzejewskiego, Oficynę Wydawniczą SIMPRESS oraz Biuro Wymiany Doświadczeń i Turystyki SIMPTUR, które również realizują zadania gospodarcze i statutowe. Wśród istotniejszych wydarzeń w powojennej historii SIMP warto jeszcze wymienić rok 1976, kiedy to Stowarzyszenie przejęło na własność zabytkowy zamek w Rydzynie. Zamek ten, wraz z otoczeniem, w całości już odbudowany, jest reprezentacyjną siedzibą Stowarzyszenia. Jest to miejsce zjazdów SIMP, konferencji naukowo - technicznych, szkoleń i różnego rodzaju imprez okolicznościowych.

 

SEKCJE I TOWARZYSTWA NAUKOWO-TECHNICZNE SIMP

Sekcje i towarzystwa są jednostkami specjalistycznymi SIMP, które inspirują i organizują działalność naukowo-techniczną w Stowarzyszeniu, pełniąc funkcję eksperta i reprezentanta SIMP w swojej specjalności. W szczególności ich zadaniem jest:

 • rozpatrywanie, badanie, opracowywanie i upowszechnianie określonych zagadnień technicznych, techniczno - ekonomicznych i ogólnogospodarczych określonej branży (specjalności),
 • opiniowanie kandydatów ubiegających się o tytuły i specjalizacje zawodowe, tytuły: rzeczoznawca SIMP i dyplomowany rzeczoznawca SIMP oraz wykładowca SIMP,
 • współudział w programowaniu czasopism naukowo-technicznych.
          

Aktualnie w ramach SIMP działa 29 niżej wymienionych sekcji i towarzystw naukowo-technicznych:

 • Sekcja Eksploatacji Maszyn i Urządzeń Technicznych
 • Sekcja Lotnicza
 • Sekcja Maszyn Przemysłu Spożywczego
 • Sekcja Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej
 • Sekcja Przemysłu Drobnego i Usług
 • Sekcja Organizacji i Zarządzania
 • Sekcja Samochodowa
 • Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji
 • Sekcja Obrabiarek i Narzędzi
 • Sekcja Projektowania Zakładów Przemysłowych
 • Sekcja Techniki Uzbrojenia
 • Sekcja Technicznej Ochrony Pracy, Ergonomii i Ochrony Środowiska
 • Sekcja Maszyn Roboczych Ciężkich i Transportu Bliskiego
 • Sekcja Metrologii
 • Sekcja Obróbki Plastycznej
 • Sekcja Silników Spalinowych
 • Sekcja Maszyn i Ciągników Rolniczych
 • Sekcja Pojazdów Szynowych
 • Sekcja Spawalnicza
 • Sekcja Poligrafów
 • Sekcja Sterowania i Napędu Hydraulicznego
 • Sekcja Uszczelnień i Techniki Uszczelniania
 • Sekcja Energetyczna
 • Sekcja Inżynierii, Aparatury Chemicznej i Ochrony Środowiska
 • Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
 • Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej
 • Towarzystwo Normalizacji i Jakości
 • Towarzystwo Okrętowców Polskich KORAB
 • Towarzystwo Przetwórców Tworzyw Wielkocząsteczkowych.


 
 SIMP W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH
 

 • APS - Association of Plastics Societies
 • CIRP - International Institution for Production Engineering Research
 • EFPS - European Federation of Productivity Services
 • FISITA - Federation Internationale des Societes d'Ingenieurs des Techniques de I'Automobile
 • ICAS - International Council of the Aeronautical Sciences
 • ICNDT - International Committee for Non -Destructive Testing
 • ODETTE - Organization for Date Exchange by Tele Transmission in Europe
 • WEMT - West European Confederation of Maritime Technology Societies

 

Niezależnie od członkostwa w organizacjach międzynarodowych, SIMP podpisał kilkanaście porozumień o współpracy z organizacjami zagranicznymi między innymi ze Stowarzyszeniem Inżynierów Mechaników Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii (I.Mech.E.), amerykańskim Stowarzyszeniem Inżynierów Mechaników (ASME), Amerykańskim Stowarzyszeniem Spawalników (AWS), niemieckim i austriackim towarzystwem badań nieniszczących, stowarzyszeniami mechaników z Bułgarii, Czech, Węgier, Chin i Wietnamu, a także z okręgiem Berlin-Brandenburgia Stowarzyszenia Niemieckich Inżynierów VDI. KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE

SIMP organizuje lub współpracuje przy organizacji ponad 20-tu ogólnopolskich konferencji naukowo - technicznych i kilkudziesięciu seminariów, sympozjów itp. w roku. Do najważniejszych, posiadających wieloletnią tradycję należą (niżej podano głównych organizatorów):

 

KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH
Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (dotychczas zorganizowano 29 konferencji)

 
KONFERENCJA HAMULCOWA
Sekcja Samochodowa SIMP, Oddział w Łodzi (dotychczas zorganizowano 5 konferencji)
Międzynarodowa Konferencja

 

PRZEPŁYWOWE MASZYNY WIRNIKOWE
Politechnika Rzeszowska oraz Zarząd Główny SIMP (dotychczas zorganizowano 8 konferencji)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa

 
SYSTEMY MIKROPROCESOROWE W ROLNICTWIE
Politechnika Warszawska Instytut Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Płocku oraz Ośrodek SIMP ZORPOT w Płocku (dotychczas zorganizowano 4 konferencje)

 
KOMPUTEROWO ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE
Politechnika Opolska, Katedra Inżynierii Produkcji, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją Zarząd Główny SIMP (dotychczas zorganizowano 3 konferencje)

 
KRAJOWA KONFERENCJA SPAWALNIKÓW
Sekcja Spawalnicza SIMP (dotychczas zorganizowano 42 konferencje) Międzynarodowa Konferencja

 
MONITOROWANIE I AUTOMATYCZNY NADZÓR W WYTWARZANIU AC
Sekcja Obrabiarek SIMP pod patronatem CIRP (dotychczas zorganizowano 5 konferencji)

 
SESJE NAUKOWE OKRĘTOWCÓW
Towarzystwo Okrętowców Polskich KORAB, Centrum Techniki Okrętowej (19-ta edycja)
Międzynarodowe Konferencję w zakresie
 

DIAGNOSTYKI SAMOLOTOW I ŚMIGŁOWCÓW - AIRDIAG
Sekcja Lotnicza SIMP
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (dotychczas zorganizowano 6 konferencji)
 

USZCZELNIANIE I TECHNIKI USZCZELNIANIA
Sekcja Uszczelnień i techniki Uszczelniania SIMP (dotychczas zorganizowano 8 konferencji)
 

POSTĘP W PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH
Towarzystwo Przetwórców Tworzyw Wielkocząsteczkowych SIMP (dotychczas zorganizowano 12 konferencji)

 
 
Konferencje dotyczące
NOWYCH TECHNOLOGII W BUDOWIE SAMOCHODÓW
Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP (dotychczas zorganizowano 4 konferencje)
 

ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH
Oddział Warszawski SIMP przy współpracy Ministerstwa Gospodarki i Fundacji Restrukturyzacji Przemysłu FIRE (dotychczas zorganizowano 5 konferencji)

 

WYDAWNICTWA NAUKOWO-TECHNICZNE

Stowarzyszenie doceniając potrzebę aktualizacji wiedzy od początku swego istnienia było animatorem lub wydawcą szeregu pism naukowo - technicznych.

Aktualnie w różnej formie współudziału, stowarzyszenie uczestniczy w wydawaniu następujących czasopism naukowo technicznych:

BUDOWNICTWO OKRĘTOWE I GOSPODARKA MORSKA

ul. Śląska 12, 80-389 Gdańsk, tel. (058) 552-02-27, fax. 552-21-91, e-mail: oficyna@admis.com.pl; Miesięcznik, wydawany przez "Okrętownictwo i  Żeglugę" Spółkę z o.o., której udziałowcem jest SIMP. Ukazuje się od 1955 r. Czasopismo współpracuje z Towarzystwem Okrętowców Polskich KORAB.

 

CZYSTSZA PRODUKCJA W POLSCE

ul. Swiętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa, tel. (022) 827-36-08 827-26-05, fax 826-03-54,
Dwumiesięcznik, wydawany od 1996 r.

 

HYDRAULIKA I PNEUMATYKA

ul. Piłsudskiego 74, 50-OZO Wrocław, tel./fax (071) 344-81-26, 0601787043,

Dwumiesięcznik, współpracujący z Sekcją Sterowania i Napędu Hydraulicznego oraz Sekcją Uszczelnień i Techniki Uszczelniania SIMP, wydawany od 1981 r.

 

INŻYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA

ul. Górnych Wałów 25, 44-100 Gliwice, tel. (032) 231-94-39 Dwumiesięcznik, współpracuje z SIMP i SITPChem, wydawany od 1961 r.

 

MECHANIK

ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa, tel./fax. (022) 827-16-37, e-mail: mechanik@wa.onet.pl. ; Miesięcznik, wydawany od 1909 r.

 

POLIGRAFIKA

ul. Pańska 97, 00-834 Warszawa, tel./fax (022) 654-50-84, e-mail: poligrafika@pi.com.pl  Wydawcą jest Spółka ALFA-PRINT, której SIMP przekazał prawa wydawnicze. Czasopismo, ukazujące się od 1948 r., jest organem Sekcji Poligrafów SIMP.

 

POMIARY, AUTOMATYKA, KONTROLA

ul. Świętokrzyska 14a 00-050 Warszawa, tel./fax (022) 827-25-40, e-mail: redakcja.pak@it.com.pl.; Miesięcznik, współpracujący z SIMP, SEP i POLSPAR, wydawany od 1955 r.

PRZEGLĄD MECHANICZNY

PW - Wydział SIMR, ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa, tel./fax (022) 849-16-33, e-mail: pmech@syriusz.simr.pw.edu.pl.; Miesięcznik będący organem głównym SIMP, wydawany od 1935 r.

 

PRZEGLĄD SPAWALNICTWA

ul. Świętokrzyska 14a 00-050 Warszawa, tel./fax (022) 827-25-42, e-mail: przedlad.spawalnictwa@is.gliwice.pl.; Miesięcznik, organ Sekcji Spawalniczej SIMP, wydawany od 1948 r.

 

PRZEGLĄD TECHNIKI ROLNICZEJ I LEŚNEJ

ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, tel. (022) 849-32-31 w. 294 Miesięcznik współpracujący z Sekcją Maszyn i Ciągników Rolniczych SIMP, wydawany od 1954 r.

 

RZECZOZNAWCA SIMP

ul. Piotrkowska 230/231, 90-360 Łódź, tel./fax (042) 636-27 94, e-mail: aciszewski@simp-zorpot.lodz.pl; Kwartalnik, organ Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP, wydawany od 1997 r.

 

TRIBOLOGIA

ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. (048) 442-41 w. 223, fax 447 65, e-mail: tribologia@iite.radom.pl, Dwumiesięcznik, wydawany przy współpracy z Polskim Towarzystwem Tribologicznym i Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu, ukazuje się od 1969 r.

 

WIADOMOŚCI SIMP

ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa, tel. (022) 827 17-68, fax. 826-03-54, e-mail: zgsimp@simp.odk.waw.pl, Cykliczne wydawnictwo ZG SIMP, informujące środowisko o stanie polskiej nauki i techniki oraz aktualnych sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

ul. Katowicka 65/5, 45-061 Opole, tel/fax. (077) 453-64-58, e-mail: knosala@zeus.polsl.gliwice.pl Kwartalnik, ukazujący się od 1998 r.

 USŁUGI
 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
SIMP, poprzez sieć swoich ośrodków działalności gospodarczej, podejmuje się realizacji szerokiego zakresu prac inżynierskich w obszarze mechaniki i dziedzin pokrewnych, wzbogaca je o nowe kierunki wynikające z aktualnych potrzeb dnia dzisiejszego. Podnosi kwalifikacje nie tylko kadr technicznych, ale także ekonomicznych, prawniczych czy administracyjnych niezbędnych w zarządzaniu nowoczesną gospodarką.

Na wysoki poziom świadczonych przez SIMP usług składają się następujące czynniki:

 • tradycja i długoletnie doświadczenie" zatrudnianie do prac zweryfikowanych rzeczoznawców i wykładowców"
 • współpraca z doświadczonymi ekspertami i firmami zagranicznymi
 • możliwość korzystania z potencjału intelektualnego całego Stowarzyszenia (towarzystwa i sekcje naukowo-techniczne, oddziały itp.)


Podstawowe agendy działalności gospodarczej SIMP to:

Zamek SIMP w Rydzynie im. prof. Henryka Mierzejewskiego
SIMP ZORPOT Ośrodki Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP ZODOK Ośrodki Doskonalenia Kadr

SIMPTEST Ośrodki Kwalifikacji Jakości Wyrobów
 
SIMPEX Śląskie Biuro Usług Inżynierskich w Katowicach
SIMPOL Biuro Wymiany Doświadczeń Naukowo - Technicznych w Poznaniu

SIMPPRESS - Oficyna Wydawnicza w Warszawie

Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIMP w Warszawie
Na liczącą 70 jednostek działalność gospodarczą SIMP, 36 ośrodków pracuje w systemie franchisingu, pierwszej w Polsce tego rodzaju sieci, oferującej wysokokwalifikowane usługi inżynierskie w zakresie rzeczoznawstwa, szkolenia, certyfikacji i innych.

 

USŁUGI RZECZOZNAWCZE
 

Szybki rozwój i złożoność aktualnych rozwiązań technicznych wymaga wysokiego profesjonalizmu usług inżynierskich. Takie usługi świadczyć mogą jedynie wyspecjalizowani wykonawcy realizujący swe umiejętności w ramach odpowiednio przygotowanych firm.

Tradycje rzeczoznawcze w SIMP sięgają 1928 r., a od 1974 r. prowadzone są przez profesjonalne, specjalnie powołane wielooddziałowe przedsiębiorstwo jakim jest Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego ZORPOT. W ramach tej agendy prace wykonują głównie zweryfikowani i cyklicznie certyfikowani rzeczoznawcy SIMP. Rzeczoznawcy SIMP oraz Dyplomowani Rzeczoznawcy SIMP są weryfikowani i nadzorowani przez Komisję Kwalifikacyjną Rzeczoznawców przy Zarządzie Głównym SIMP, funkcjonującą w Stowarzyszeniu od 1964 roku. Aktualnie w komputerowym banku danych zarejestrowanych jest około 2000 rzeczoznawców.

Celem działania Zespołu jest świadczenie usług technicznych związanych z zakresem działalności Stowarzyszenia na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Do podstawowych zadań ZORPOT u należą prace zmierzające do rozwoju nowej techniki i organizacji produkcji maszyn, urządzeń i narzędzi, a szczególnie

projektowanie-konstrukcji maszyn, urządzeń i narzędzi, technologii i organizacji produkcji różnych branż
badania i ekspertyzy - obiektów, maszyn, urządzeń technicznych i pojazdów, w tym: instrukcje obsługi, certyfikaty (deklaracje zgodności wg PN-EN 45014), audyty energetyczne budynków itp.
konsulting i oceny- programy restrukturyzacji przedsiębiorstw, ich zyskowności (produktywności) i możliwości rekonstrukcji, wdrażania efektywnych technik wytwarzania i zarządzania
wyceny majątku ruchomego i nieruchomości - dla potrzeb przekształceń majątkowych, przetargów, banków, urzędów skarbowych i celnych oraz innych zleceniodawców
opracowania techniczno-ekonomiczne - business plany, feasibility study, wnioski kredytowe i inne dokumenty niezbędne w procedurach decyzyjnych
opracowanie dokumentacji - patentowej, norm jakościowych dla potrzeb certyfikacji wyrobów do wdrożenia norm ISO 9000 itp.
 

Adres regionalnego ośrodka:

 SIMP-ZORPOT w Rzeszowie 35-069 Rzeszów, ul. Kopernika 1

 tel./ fax (0-17) 862-46-11, tel.: (0-17) 862-13-91 / 28 pok. 56

 

USŁUGI SZKOLENIOWE
 

Mimo, że tradycje szkoleniowe w SIMP sięgają początków istnienia Stowarzyszenia, to jego organizacja w obecnym kształcie wiąże się z 1970 r. w którym powołano Zespół Ośrodków Doskonalenia Kadr ZODOK-SIMP.

Najstarszym Ośrodkiem w Zespole jest ODK SIMP w Warszawie, istniejący od 1951 r. Poszczególne ośrodki doskonalenia kadr organizują m.in.: kursy, seminaria, konferencje, sympozja i narady naukowo-techniczne, wydając drukiem materiały szkoleniowe i konferencyjne oraz skrypty.

Oferta obejmuje m.in. następujące grupy tematyczne:

kursy i egzaminy na uprawnienia energetyczne,
szkolenia w zakresie: hydrauliki siłowej, badań nieniszczących, metrologii, dozoru technicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, nowoczesnego zarządzania firmą, poprawy produktywności przedsiębiorstw, organizacji i normowania pracy, konkurencyjności i innowacyjności, wyceny majątku ruchomego, podstaw wyceny przedsiębiorstw, obsługi różnego rodzaju maszyn i urządzeń technicznych, badania technicznego pojazdów, norm ISO-9000 i ISO-14001.
Prezentowana oferta i związane z nią programy szkoleniowe mogą być modyfikowane pod względem treści, metod dydaktycznych oraz modułów czasowych, w celu dostosowania ich dla indywidualnych potrzeb uczestników szkoleń.

Adres regionalnego ośrodka:

 SIMP-ODK w Rzeszowie 35-069 Rzeszów, ul. Kopernika 1

 tel./ fax (0-17) 862-46-11, tel.: (0-17) 862-13-91 / 28 pok. 56

 

USŁUGI CERTYFIKUJĄCE
 

SIMPTEST Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów 40-053 Katowice ul. Barbary 17

tel. (32) 251-95-95, 251-33-01, 251-72-65, 602-229-359 fax 251-39-18

Oferuje usługi w zakresie:

Certyfikacji wybranych grup wyrobów na znak bezpieczeństwa "B"
Pomocy w opracowaniu i wdrażaniu systemów zapewnienia jakości wg norm ISO 9000
Odbiorów jakościowych wyrobów
Badań i prób spawaczy wg wymogów UDT i PRS
Atestacji materiałów i wyrobów
Oceny stanu technicznego kominów stalowych, konstrukcji, zbiorników ciśnieniowych itp.
Wyceny przedsiębiorstw, maszyn, urządzeń, nieruchomości
Opracowań dokumentów rejestracyjnych urządzeń w/g wymogów UDTSIMPTEST
Adresy innych ośrodków:

Ośrodek Terenowy SIMPTEST-CERT 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28 pok. 15 Tel. (12) 422-80-18, 422-46-39 w. 35
SIMPTEST Ośrodek w Lublinie 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4 Tel./fax (81) 532-58-81, tel. 532-13-61
SIMPTEST Ośrodek w Poznaniu 61-579 Poznań, ul. Przemysłowa 34a Tel./fax (61 ) 833-68-78, tel. 863-20-82
SIMPTEST Ośrodek w Szczecinie 71-343 Szczecin, ul. Michałowskiego 11a Tel./fax (91) 487-26-23
SIMPTEST Ośrodek we Wrocławiu 53-312 Wrocław, ul. Drukarska 6!12 Tel. (71 ) 367-06-47

 

 

 

Adres kontaktowy Koła SIMP na Politechnice Rzeszowskiej:

dr hab. inż. Tadeusz Balawender

Politechnika Rzeszowska, al. Powstańców Warszawy 8,

bud. L - 29, pok. 135,

tel. (0 17) 86-51-667,

e-mail: tbalaw@prz.edu.pl

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję