Misja i strategia rozwoju

logo_prz_duze.gif logo_wbmil_new.jpg

wbmil.jpg

 

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa:

  • jest najstarszą jednostką Politechniki Rzeszowskiej;
  • prowadzi studia na sześciu kierunkach kształcenia (mechanika i budowa maszyn, lotnictwo i kosmonautyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, mechatronika, transport, inżynieria materiałowa) oraz studia podyplomowe;
  • prowadzi studia doktoranckie w dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn oraz mechanika;
  • posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinach budowa i eksploatacja maszyn oraz mechanika;
  • aktywnie współpracuje z otoczeniem przemysłowo-gospodarczym;
  • posiada nowoczesne wyposażenie badawcze oraz laboratoryjne;
  • realizuje międzynarodowe i krajowe projekty badawcze, w dużej części we współpracy z otoczeniem przemysłowym; 
  • uczestniczy w programach wymiany międzynarodowej studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych;
  • tworzy warunki do ciągłego rozwoju pracowników oraz unowocześniania zaplecza badawczego i laboratoryjnego.

Podstawowe założenia strategii rozwoju

  • W strategii określono główne obszary działalności, które są najistotniejsze dla zapewnienia najwyższej jakości kształcenia, badań naukowych oraz współpracy z otoczeniem przemysłowym, gospodarczym i społecznym;
  • Perspektywa czasowa strategii wynosi 8 lat, strategia powinna jednak być aktualizowana i dostosowywana do zmieniających się warunków gospodarczych, ekonomicznych i społecznych;
  • Główne obszary działalności Wydziału to: kształcenie, prace naukowe i zarządzanie;
  • Główne czynniki warunkujące rozwój Wydziału to: wysoka jakość kształcenia oraz prac naukowych i rozwojowych, efektywna współpraca z otoczeniem przemysłowo-gospodarczym i społecznym, a także z uznanymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi;
  • Podstawowe mierniki efektywności strategii to:
    • wskaźnik efektywności rekrutacji na poszczególne rodzaje studiów (nabór/limit miejsc),
    • liczba realizowanych studiów podyplomowych,
    • roczny sumaryczny wynik finansowy Wydziału,
    • liczby: realizowanych projektów oraz przyznanych nowych projektów (w ujęciu rocznym),
    • liczby: uzyskanych tytułów profesorskich, stopni doktora habilitowanego oraz stopni doktora (w ujęciu rocznym),
    • liczba publikacji pracowników Wydziału uwzględniająca podział na poszczególne grupy (w ujęciu rocznym),  
    • liczba patentów uzyskanych przez pracowników Wydziału (w ujęciu rocznym).

Misja Wydziału

Dążymy do  kształcenia i prowadzenia prac naukowych na światowym poziomie z uwzględnieniem potrzeb otoczenia przemysłowego, gospodarczego i społecznego

 

Obszar I – Kształcenie

CS K1: Zapewnienie jakości kształcenia oraz naboru studentów na poziomie zapewniającym funkcjonowanie i rozwój Wydziału

 

CO K1.1: Zapewnienie najwyższej jakości kształcenia

  • Utrzymywanie i doskonalenie atrakcyjnej, zapewniającej uzyskanie wymaganych przez rynek pracy kwalifikacji, oferty dydaktycznej na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych;
  • Ciągła aktualizacja planów i programów kształcenia (w tym modułów kształcenia) z uwzględnieniem rozwoju nauki i techniki oraz zmieniających się potrzeb otoczenia przemysłowego, gospodarczego i społecznego;
  • Ciągłe przygotowywanie różnorodnych materiałów dydaktycznych; 
  • Ciągła modernizacja wyposażenia laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych i sal dydaktycznych;
  • Sprawna organizacja procesu kształcenia;
  • Zwiększanie wiedzy i kwalifikacji dydaktycznych pracowników;
  • Włączanie do procesu kształcenia wykładowców z zagranicznych uczelni i ośrodków naukowych;
  • Włączenie do procesu kształcenia pracowników przemysłu o dużej wiedzy praktycznej;
  • Wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu (w tym e-learningu);
  • Utworzenie i doskonalenie efektywnego Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
  • Doskonalenie systemu staży i praktyk studenckich uzupełniających kształcenie realizowane na Wydziale; 
  • Zwiększenie liczby prac przejściowych i dyplomowych realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami, umożliwiających nabycie umiejętności praktycznych przez studentów;  
  • Wnioskowanie o realizację projektów o charakterze dydaktycznym;
  • Racjonalne wykorzystanie wyników hospitacji zajęć dydaktycznych oraz ankiet studenckich w doskonaleniu programów nauczania i identyfikowaniu problemów w realizacji procesu kształcenia;
  • Prowadzenie szerokiej akcji promowania oferty dydaktycznej Wydziału.

 

CO K1.2: Wspieranie aktywności studenckiego ruchu naukowego

  • Wspieranie finansowe i organizacyjne działalności studenckich kół naukowych, w szczególności projektów realizowanych przez studentów;
  • Włączanie studentów do realizacji prac naukowo-badawczych i organizacyjnych realizowanych na Wydziale.

 

CO K1.3: Zwiększanie umiędzynarodowienia studiów

  • Zwiększanie międzynarodowej wymiany studentów;
  • Uruchomienie kształcenia w języku angielskim (kierunek mechanika i budowa maszyn lub lotnictwo i kosmonautyka);
  • Przygotowywanie materiałów dydaktycznych w języku angielskim.

 

 CO K1.4: Organizowanie kursów i innych uzupełniających form kształcenia

  • Wspieranie organizacyjne i w miarę możliwości finansowe dodatkowych kursów organizowanych na wniosek studentów;  
  • Organizacja kursów na potrzeby otoczenia przemysłowego, gospodarczego i społecznego;
  • Organizacja staży pracowników Wydziału w zakładach przemysłowych oraz staży pracowników przedsiębiorstw przemysłowych na Wydziale.

Obszar II – Nauka

CS N1: Utrzymanie roli wiodącej jednostki naukowo-badawczej w obszarze nauk technicznych (w zakresie dyscyplin: budowa i eksploatacja maszyn, mechanika, inżynieria materiałowa, automatyka i robotyka, inżynieria produkcji, informatyka oraz transport) w regionie południowo-wschodniej Polski oraz osiągnięcie znaczącej pozycji w tym zakresie w kraju.

 

CO N1.1: Ciągłe pozyskiwanie projektów badawczych, rozwój bazy laboratoryjnej i współpracy naukowo-badawczej

  • Sprawne pozyskiwanie i realizacja projektów badawczych, rozwojowych i celowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, krajowych środków budżetowych oraz środków pozabudżetowych;   
  • Sprawne pozyskiwanie i realizacja usług badawczych i ekspertyz;
  • Modernizacja istniejących oraz tworzenie nowych laboratoriów badawczych, w tym laboratoriów akredytowanych;
  • Zacieśnienie współpracy z otoczeniem przemysłowym, gospodarczym i społecznym w celu identyfikacji ich potrzeb w zakresie prac badawczych i rozwojowych oraz wspólnego przygotowywania i realizacji projektów;
  • Tworzenie  interdyscyplinarnych zespołów badawczych we współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi oraz innowacyjnymi przedsiębiorstwami;  
  • Zwiększanie praktycznego i komercjalizacyjnego ukierunkowania prac naukowo-badawczych; 
  • Rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej;
  • Uzyskiwanie kolejnych uprawnień do nadawania stopni naukowych, w pierwszej kolejności w dyscyplinie inżynieria materiałowa, następnie w dyscyplinie inżynieria produkcji;
  • Aktywna promocja oferty badawczej i usługowej Wydziału;

 

CO N1.2: Utrzymanie aktywności pracowników w zakresie osiągania stopni i tytułów naukowych

  • Zwiększenie aktywności publikacyjnej pracowników, w szczególności zwiększenie liczby artykułów publikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym;
  • Wsparcie wszelkiej aktywności ukierunkowanej na efektywne przeprowadzanie przewodów doktorskich oraz postępowań habilitacyjnych i o nadanie tytułu naukowego profesora;
  • Wsparcie zakupów niezbędnych do awansów naukowych.

 

CO N1.3: Wzmocnienie studiów doktoranckich

  • Utrzymanie atrakcyjnej oferty studiów doktoranckich;
  • Poprawa efektywności uzyskiwania stopnia doktora przez uczestników studiów doktoranckich;
  • Zapewnienie wsparcia stypendialnego uczestnikom studiów doktoranckich aktywnie prowadzących badania naukowe;
  • Organizacji międzynarodowych i krajowych konferencji będących forum wymiany poglądów i doświadczeń naukowych;
  • Rozszerzenie zakresu studiów doktoranckich po uzyskaniu kolejnych uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Obszar III – Zarządzanie

CS Z1: Zapewnienie efektywnego zarządzania Wydziałem

 

CO Z1.1: Zapewnienie stabilności finansowej Wydziału

  • Coroczne przygotowywanie realnego planu budżetowego zakładającego dodatni wynik finansowy;
  • Racjonalna realizacja planu budżetowego zapewniająca uzyskanie dodatniego wyniku finansowego;
  • Wspieranie wszelkich racjonalnych działań mających na celu zwiększenie dochodów i zmniejszanie kosztów; 

 

CO Z1.2: Racjonalizacja zarządzania zasobami Wydziału  

  • Efektywne i zasadne wydatkowanie środków finansowych będących w dyspozycji Wydziału;
  • Zwiększenie efektywności i poprawa terminowości prac remontowych;
  • Podjęcie działań mających na celu zgodne z prawem upraszczanie i skracanie postępowań przetargowych;
  • Racjonalizacja zakupów i wykorzystania aparatury – poprawa dostępności i systemu świadczenia usług pomiędzy Katedrami;
  • Poprawa wykorzystania powierzchni Wydziału;
  • Doskonalenie systemu planowania zajęć i obsady pomieszczeń dydaktycznych;
  • Doskonalenie obsługi i wykorzystania możliwości systemów informatycznych wspomagających obsługę procesów kształcenia i zarządzania; 
  • Usprawnianie systemu wewnętrznego obiegu dokumentów i informacji;  

 

CO Z1.3: Doskonalenie zarządzania relacjami z otoczeniem Wydziału

  • Doskonalenie współpracy i koordynacji działań ze wszystkimi jednostkami Uczelni;
  • Poprawa efektywności kontaktów z przedstawicielami otoczenia przemysłowego, gospodarczego i społecznego, utworzenie Rady Gospodarczej Wydziału;
  • Doskonalenie systemu promocji Wydziału i zwiększanie jego rozpoznawalności;
  • Nagłaśnianie sukcesów studentów i pracowników Wydziału;
  • Dopracowanie i ciągła aktualizacja stron internetowych Wydziału oraz Katedr i Zakładów w języku polskim i angielskim;
  • Organizowanie seminariów, konferencji oraz innych form spotkań pracowników i studentów;
  • Intensyfikacja współpracy z systemem oświaty oraz szkolnictwem średnim, w szczególności technicznym. 

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

Tel: (17) 865 17 55

Fax: (17) 854 31 16

 Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję